Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2009

Uchwała Nr XXII/107/08
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2009 rok w wysokości 32.837.287 zł
z tego:
1. dochody bieżące 32.102.287 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 27.679.987 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 4.421.300 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2. dochody majątkowe 735.000 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 700.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 35.000 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 0 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2009 w wysokości 32.771.187 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 28.313.887 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 4.421.300 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 66.100 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie różnicy przychodów nad rozchodami.

§ 4

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 643.900 zł
i rozchody budżetu powiatu w wysokości 710.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości: 1.405.348 zł
1. ogólną w wysokości 221.000 zł
2. celową w wysokości 1.184.348 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł
środki na regulację płacowe nauczycieli w kwocie 487.000 zł
środki na remonty związane z usuwaniem
zagrożeń budowlanych w kwocie 198.000 zł
środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zabezpieczenie udziału
własnego w projektach termomodernizacji w kwocie 489.348 zł

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 92.000 zł z tytułu dopłaty do wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.935.359 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 820.652 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 604.269 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu:
. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
. poprzez przekazanie do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów.Przewodniczący Rady
Jerzy Marek Olech


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2009 - ŁĄCZNIE ZAŁĄCZNIKI DO BUDŻETU (XLS, 296.00Kb) 2021-06-22 09:41:49 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:41

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:41