Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie, szczególnie skany pdf są niedostępne.
Filmy nieposiadające napisów, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, Niedostępność cyfrowa materiałów opublikowanych na stronie wynika głównie z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Urząd dokłada jednak wszelkich starań, aby zapewnić dostępność takich dokumentów w postaci alternatywnej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie
Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
. wersję kontrastową,
. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Panią Magdą Ciepłuch, tel.: 91 88 11 340, e-mail: m.ciepluch@pyrzyce.pl.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres starostwo@pyrzyce.pl .

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.
Żądanie powinno zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/Informację uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2021 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4
Tel.: 91 88 11 300
Faks: 91 50 65 500
E-mail: starostwo@pyrzyce.pl
Strona internetowa: www.pyrzyce.pl

Skróty klawiszowe:
Wersja strony obsługuję podstawowe skróty klawiszowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB przejście do poprzedniego elementu


Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe ul. Lipiańska 4 w Pyrzycach, posiada jeden podjazd do wejścia głównego starostwa przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem starostwa znajduję się 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego w wybranym systemie:
PJM - polskim języku migowym, naturalnym wizualno-przestrzennym języku komunikowania się osób uprawnionych;
SJM - systemie językowo-migowym, podstawowym środkiem komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
SKOGN - sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Siedziba Biura Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Głowackiego 22 w Pyrzycach nie posiada windy. Brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Raport o stanie dostępności na dzień 01.01.2020 (PDF, 105.46Kb) 2021-06-10 10:10:49 4
Plan działania (PDF, 3.13Mb) 2021-06-10 10:10:49 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
20 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
20 kwi 2021, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
25 mar 2024, godz. 09:51