Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Organizacyjno-Prawny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Symbol wydziału: OP
Nazwa: Wydział Organizacyjno - Prawny
Miejsce urzędowania: pokój 11,102,117,118,119,120,121,222 , ul. Lipiańska 4, Pyrzyce


Mariusz Majak Sekretarz Telefon: 91 88 11 343
Miejsce urzędowania: pokój 118

Renata Zarzycka Telefon: 91 88 11 333
Miejsce urzędowania: pokój 106

Elżbieta Marszałek Telefon: 91 88 11 344
Miejsce urzędowania: pokój 119

Natalia Troszczyńska Telefon: 91 88 11 344
Miejsce urzędowania: pokój 119

Waldemar Durkin Telefon: 91 88 11 342
Miejsce urzędowania: pokój 117

Magdalena Flak Telefon: 91 88 11 300
Miejsce urzędowania: pokój 11

Elżbieta Malanowska Telefon: 91 88 11 300
Miejsce urzędowania: pokój 11

Artur Żmuda Telefon: 91 88 11 370
Miejsce urzędowania: pokój 222

Anita Muskała Telefon: 91 88 11 368
Miejsce urzędowania: pokój 208

Waldemar Mirowski Telefon: 91 88 11 300
Miejsce urzędowania: pokój 102


1. Do zadań wydziału w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z funkcją Zarządu, jako organu wykonawczego Powiatu;
2) przygotowanie, nadzorowanie prawidłowego i terminowego przygotowania projektów uchwał na sesje Rady i posiedzenia komisji;
3) przygotowanie, nadzorowanie prawidłowego i terminowego przygotowania projektów uchwał Zarządu;
4) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Starosty na potrzeby Rady;
11
5) udostępnianie zainteresowanym obywatelom do wglądu protokołów z obrad oraz uchwał Zarządu;
6) obsługa biurowa i sekretarska Starosty i Zarządu;
7) obsługa organizacyjna narad, spotkań itp. z udziałem Starosty oraz członków Zarządu;
8) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji Starostwa;
9) prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta, do którego należy w szczególności:
a) udzielanie informacji;
b) obsługa centrali telefonicznej;
c) wykonywanie kserokopii dokumentów;
d) wydawanie druków i formularzy;
e) rejestrowanie dokumentów przysyłanych pocztą oraz dostarczanych osobiście;
f) przekazywanie dokumentów do dekretacji;
g) wysłanie lub przekazanie korespondencji za potwierdzeniem;
h) prowadzenie dzienników korespondencyjnych i rejestrów listów,
i) wykonywanie zarządzenia Starosty w sprawie procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa,
10) ewidencjonowanie zapytań, interpelacji i wniosków radnych, przekazywanie ich wg właściwości i nadzorowanie terminowego załatwienia;
11) ewidencjonowanie uchwał Rady i Zarządu oraz przekazywanie do dalszego realizowania;
12) współpraca z komisją rewizyjną Rady oraz innymi komisjami Rady.
2. Do zadań wydziału w zakresie kadr i szkolenia należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
2) racjonalne gospodarowanie funduszem wynagrodzeń;
3) naliczanie okresów uprawniających do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
4) współdziałanie z pracownikami w sprawach rentowych i emerytalnych;
5) kontrola wykorzystania urlopów;
6) organizowanie i prowadzenie ocen kwalifikacyjnych;
7) sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń;
8) organizowanie szkoleń i instruktaży, w tym bhp i p-poż.;
9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
10) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;
11) opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzenie sprawozdań w sprawach kadrowych;
12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zapobiegania bezrobociu;
13) współpraca z Komisją Socjalną Starostwa;
14) administrowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Starostwie Powiatowym od strony kadrowej.
3. Do zadań wydziału w zakresie spraw ogólnogospodarczych należy w szczególności:
1) administrowanie lokalami biurowymi i gospodarczymi budynków Starostwa;
2) planowanie i wykonanie bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków;
3) zaopatrzenie Starostwa w materiały, sprzęt i urządzenia biurowe potrzebne do prawidłowego wykonania zadań,
4) gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, odzieżą i sprzętem ochronnym;
12
5) prowadzenie spraw dotyczących tablic i pieczęci (rejestracja, nadzór nad przechowywaniem, zamawianiem, wydawaniem, niszczeniem), zapewnienie publikacji prawa miejscowego, informacji o charakterze publicznym i pism sądowych wymagających publikacji;
6) wdrażanie komputeryzacji i postępu technicznego w działalności Starostwa;
7) zabezpieczenie mienia oraz ochrona budynku urzędu;
8) prenumerata czasopism, zaopatrywanie czasopism w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.
4. Do zadań wydziału w zakresie spraw społecznych należy w szczególności:
1) nadzorowanie działalności stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych oraz fundacji;
2) prowadzenie w imieniu Starosty współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
4) prowadzenie postępowań, właściwych staroście, związanych z udzielaniem pomocy finansowej repatriantom, określonych w ustawie o repatriacji i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
5. Do zadań wydziału w zakresie obsługi informatycznej Starostwa należy:
1) organizacja i koordynacja działań z zakresu zakupu oraz bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego;
2) wykonywanie wymaganych kopii bezpieczeństwa danych;
3) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów i programów;
4) opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu i oprogramowania proponowanych przez dyrektorów wydziałów;
5) zarządzanie pracą istniejącej sieci komputerowej i jej rozbudowa oraz zapewnienie ciągłości pracy serwerów;
6) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych z serwerów zainstalowanych w Starostwie;
7) prowadzenie; przydzielanie; odbieranie i analizowanie praw dostępu do zbiorów;
8) instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych; przydzielanie praw do korzystania z zasobów sieciowych;
9) administrowanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemie informatycznym oraz systemem kontroli dostępu;
10) nadzorowanie redakcji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej.
6. Do zadań wydziału w zakresie zamówień publicznych należy:
1) prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych;
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo;
3) współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie zamówień publicznych.
7. Do zadań wydziału z zakresu promocji należy:
1) opracowywanie i realizowanie zadań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu;
2) współpraca w zakresie działalności promocyjnej z organami administracji rządowej i samorządem wojewódzkim, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, związkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szkołami, z instytucjami kultury, rekreacji i sportu;
3) prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez powiat oraz Starostę honorowego patronatu nad imprezami okolicznościowymi i rocznicowymi;
4) współudział w organizacji i obsłudze świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych;
13
5) planowanie i realizacja krajowych oraz zagranicznych imprez wystawienniczo-targowych oraz kompleksowe przygotowywanie stoisk wystawienniczo-targowych powiatu;
6) obsługa informacyjna wydarzeń związanych z działalnością promocyjną powiatu oraz prowadzenie i redagowanie witryny internetowej powiatu;
7) projektowanie, opracowywanie, zamawianie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych oraz okolicznościowych do publikatorów oraz opracowywanie materiałów informacyjnych do wydawnictw własnych i okolicznościowych;
8) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz dbałość o reklamę i informację o powiecie w mediach oraz innych miejscach publicznych;
9) przygotowanie materiałów w związku z udziałem Starosty, bądź innych członków Zarządu, w uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych, prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty i Zarządu;
8. wykonywanie zadań Powiatu określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
9. Wydział wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, przydzielone przez Starostę.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Procedury 2021-06-25 14:20:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
26 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
26 cze 2023, godz. 09:14