Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce urzędowania: ul. Głowackiego 22, Pyrzyce
E - mail: geodezja@pyrzyce.pl

Barbara Marszałek tel. 9188 11 384 e-mail: b.marszalek@pyrzyce.pl

Magdalena Ogiejko tel. 9188 11 395 e-mail: m.ogiejko@pyrzyce.pl

Wydział zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami i wywłaszczaniem nieruchomości.
2. Do zadań wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa należy w szczególności:
27
1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa;
3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy;
6) opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
7) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;
8) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, cieplnej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
9) przygotowanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody;
10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
11) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
12) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych;
13) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zbywaniem mienia powiatu oraz przekazywanie nieruchomości powiatu jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością;
14) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
15) przygotowanie decyzji z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
16) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
17) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
18) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa;
19) występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
20) przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
28
21) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę;
22) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
23) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
24) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
25) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2008 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności sporządzanie wykazów nieruchomości i sprawozdań, o których mowa w ustawie;
26) podejmowanie czynności związanych z komunalizacją dróg powiatowych przy współpracy z Wydziałem Dróg i Komunikacji;
27) aktualizowanie komputerowej bazy danych o nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
09 maj 2023, godz. 09:04