Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Finansowy

Andrzej Wabiński Skarbnik Telefon: 91 88 11 328
Miejsce urzędowania: pokój 101

Dorota Wudarczyk Telefon: 91 88 11 305
Miejsce urzędowania: pokój 123

Monika Czaboćko Telefon: 91 88 11 327
Miejsce urzędowania: pokój 100

Magdalena Nowak Telefon: 91 88 11 329
Miejsce urzędowania: pokój 102

Jolanta Boncela Telefon: 91 88 11 329
Miejsce urzędowania: pokój 102

Julita Senderek Telefon: 91 88 11 327
Miejsce urzędowania: pokój 122

Aneta Palczyńska Telefon: 91 88 11 347
Miejsce urzędowania: pokój 122

Magdalena Procajło-Lambrych Telefon: 91 88 11 371
Miejsce urzędowania: pokój 16

Do zakresu działania wydziału w dziedzinie planowania i realizacji budżetu Powiatu należy między innymi:
1) koordynowanie prac i przygotowanie, zgodnie z procedurą uchwalenia budżetu, we współpracy z wydziałami Starostwa i jednostkami równorzędnymi oraz powiatowymi strażami, służbami i inspekcjami materiałów do opracowania:
a) projektu budżetu Powiatu;
b) projektu uchwały budżetowej,
2) przygotowanie we współpracy z zainteresowanymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, na podstawie uchwały budżetowej, materiałów do ustalenia planu finansowego budżetu,
3) przygotowanie materiałów do projektów uchwał Zarządu o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu wynikających:
a) z wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
b) z wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian kwot subwencji w wyniku uruchomienia rezerw;
c) ze zmiany wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej;
d) ze zwrotu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego;
4) wykonywanie bieżącej analizy sprawozdań sporządzonych przez jednostki organizacyjne objęte budżetem Powiatu pod kątem kształtowania się należności i zobowiązań, a także przestrzegania dyscypliny budżetowej;
5) przygotowanie na podstawie okresowej oraz rocznej sprawozdawczości we współpracy z wydziałami Starostwa i jednostkami równorzędnymi oraz
14
powiatowymi strażami, służbami i inspekcjami - informacji i analiz z przebiegu realizacji budżetu Powiatu.
2. Do zakresu działania wydziału w zakresie obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji planowanych wydatków i przekazywanych środków pieniężnych na rachunki bieżące jednostek budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie ich statutowej działalności;
2) przekazywanie środków finansowych na sfinansowanie zadań realizowanych przez wydziały Starostwa na podstawie faktur (rachunków) zatwierdzonych do zapłaty przez kierowników tych wydziałów, w granicach kwot wydatków określonych na powyższy cel w planie finansowym budżetu urzędu starostwa powiatowego;
3) prowadzenie ewidencji oraz wykonywanie czynności związanych z windykacją należnych dochodów:
a) własnych budżetu Powiatu;
b) Skarbu Państwa, w tym między innymi z tytułu:
- opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia Skarbu Państwa,
- nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (uwłaszczenia),
- opłat melioracyjnych;
4) prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej oraz dokonywanie wypłat należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
3. Do zakresu działania wydziału w dziedzinie obsługi finansowo-księgowej Starostwa należy między innymi:
1) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowych dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowanie ich do realizacji (do zapłaty);
2) ewidencjonowanie i rozliczanie wypłat z tytułu umów zleceń;
3) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów i zrealizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
5) prowadzenie obsługi wynagrodzeń pracowniczych, w tym:
a) obliczanie wynagrodzeń za prace i innych świadczeń związanych z pracą, sporządzanie list wynagrodzeń oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
b) ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wypłat;
c) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
d) sporządzanie zaświadczeń i dokonywanie wpisów o wysokości zarobków;
4. Administrowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Starostwie Powiatowym od strony płacowej.
5. Do zakresu działania wydziału w dziedzinie sprawozdawczości należy:
1) sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, objętych budżetem Powiatu a realizowanych przez wydziały i jednostki objęte obsługą księgową oraz z realizacji przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej;
2) sporządzanie zbiorczej, okresowej oraz rocznej sprawozdawczości z wykonania budżetu Powiatu i gospodarki pozabudżetowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
18 sie 2021, godz. 10:41