Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr 55/2016 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr 55/2016
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/2016 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 9 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3, w pkt 14 uchyla się literę i;
2) w § 19:
a) w ust. 4 uchyla się pkt 5;
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Wicestarosta poprzez Pełnomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej prowadzi współpracę
z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.";
3) w § 33:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (symbol: OKSiT);";
b) uchyla się pkt 13;
4) w § 36:
a) w ust. 4 uchyla się pkt 1 i 2, i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) prowadzenie postępowań, właściwych staroście, związanych z udzielaniem pomocy finansowej repatriantom określonych w ustawie o repatriacji
i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.";
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Do zadań wydziału z zakresu promocji należy:
1) opracowywanie i realizowanie zadań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu;
2) współpraca w zakresie działalności promocyjnej z organami administracji rządowej i samorządem wojewódzkim, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, związkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szkołami,
3) z instytucjami kultury, rekreacji i sportu;
4) prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez powiat oraz Starostę honorowego patronatu nad imprezami okolicznościowymi
i rocznicowymi;
5) współudział w organizacji i obsłudze świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych;
6) planowanie i realizacja krajowych oraz zagranicznych imprez wystawienniczo-targowych oraz kompleksowe przygotowywanie stoisk wystawienniczo-targowych powiatu;


7) obsługa informacyjna wydarzeń związanych z działalnością promocyjną powiatu oraz prowadzenie i redagowanie witryny internetowej powiatu;
8) projektowanie, opracowywanie, zamawianie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych oraz okolicznościowych do publikatorów oraz opracowywanie materiałów informacyjnych do wydawnictw własnych
i okolicznościowych;
9) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz dbałość o reklamę i informację
o powiecie w mediach oraz innych miejscach publicznych;
10) przygotowanie materiałów w związku z udziałem Starosty, bądź innych członków Zarządu, w uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych, prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty i Zarządu";
6) w § 39 uchyla się ust. 3;
7) w § 43 pkt 30 otrzymuje brzmienie: "30) nadzorowanie i współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a także za pośrednictwem dyrektora tej jednostki z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach i Domem Pomocy Społecznej
w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie oraz współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.";
8) uchyla się § 46;
9) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Projekty uzgodnione z bezpośrednim przełożonym i zaparafowane przez dyrektora wydziału lub jednostki organizacyjnej Powiatu przekazuje się do radcy prawnego celem zaopiniowania pod względem prawnym.";
10) załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu pyrzyckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego:


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Regulamin Organizacyjny (PDF, 851.23Kb) 2021-08-05 12:22:23 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
05 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
05 sie 2021, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 12:22