Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2020

UCHWAŁA NR XII/68/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit.d pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 52.603.161,54 zł
z tego:
1.dochody bieżące 51.616.196,21 zł
w tym:
1)dochody związane z realizacją zadań własnych 45.281.147,21 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.326.549,00 zł
3)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.500,00 zł
2.dochody majątkowe 986.965,33 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 961.965,33 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości 51.070.661,54 zł
z tego:
1.wydatki bieżące 47.122.571,83 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 40.787.522,83 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.326.549,00 zł
3)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.500,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki majątkowe 3.948.089,71 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 3.923.089,71 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.532.500,00 zł która zostanie przeznaczona na:
1)spłatę rat kredytów w kwocie 182.500,00 zł
2)wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.532.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 425.000,00 zł
2)celową w wysokości 938.257,08 zł
z przeznaczeniem na:
a)realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000,00 zł,
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.374.056,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 453.154,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) majątkowych,
3) dotacji z budżetu powiatu,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,Wnioskodawca:
Zarząd Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik (ZIP, 1.87Mb) 2021-06-22 09:58:08 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:58