Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2019

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349 i 1432 ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 47.808.993,33 zł
z tego:
1.dochody bieżące 46.676.595,09 zł
w tym:
1)dochody związane z realizacją zadań własnych 40.854.348,09 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.816.447,00 zł
3)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 5.800,00 zł
2.dochody majątkowe 1.132.398,25 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 1.132.398,25 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 47.002.993,34 zł
z tego:
1.wydatki bieżące 43.343.519,35 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 37.521.272,35 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.816.447,00 zł
3)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 5.800,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki majątkowe 3.659.473,99 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 3.659.473,99 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 806.000,00 zł która zostanie przeznaczona na:
1)spłatę rat kredytów w kwocie 146.000,00 zł
2)wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 660.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 440.000,00 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.246.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 274.530,00 zł
2)celową w wysokości 83.500,00 zł z przeznaczeniem na:
a)realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.500,00 zł,
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.732.925,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 402.345,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 ze zm.) i wydatki na zadania określone w art. 400a w zw. z art. 403 ust.1 ww. ustawy - zgodnie z załącznikiem 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2)dokonywania zmian w planie wydatków:
a)uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)majątkowych,
c)dotacji z budżetu powiatu,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3)przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6)zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu:
1)w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
2)na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik (ZIP, 1.07Mb) 2021-06-22 09:57:17 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:57

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:57