Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2015

UCHWAŁA NR IV/10/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości 40.568.192,25zł z tego:

1. dochody bieżące 39.528.192,25 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 33.638.392,25 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.888.800,00 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000,00 zł
2. dochody majątkowe 1.040.000,00 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 1.040.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 40.322.192,25zł z tego:

1. wydatki bieżące 38.333.456,03 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 34.432.392,25 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.888.800,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki majątkowe 1.988.736,22 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 1.988.736,22 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 246.000,00 zł która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 146.000,00 zł
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 100.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie
246.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 335.500,00 zł
2. celową w wysokości 260.336,22 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 177.336,22 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.752.764,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 370.000,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
c) dotacji z budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł,
6. udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu: . w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, . na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady

Ryszard Berdzik


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik (ZIP, 845.59Kb) 2021-06-22 09:51:10 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:51