Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIII/172/2013
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 40.066.719,23 zł z tego:
1. dochody bieżące 39.066.719,23 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 32.929.919,23 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.135.800,00 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2. dochody majątkowe 1.000.000,00 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 1.000.000,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 w wysokości 40.066.719,23 zł z tego:
1. wydatki bieżące 38.008.346,23 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 31.871.546,23 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.135.800,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki majątkowe 2.058.373,00 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 2.058.373,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 352.018,00 zł
2. celową w wysokości 830.000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10, w kwotach:
1) dochody - 140.000,00 zł
2) wydatki - 140.000,00 zł

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.965.405,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 358.672,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
c) dotacji z budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000 zł,
6. udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu:
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady


Wojciech Kuźmiński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik (ZIP, 1.10Mb) 2021-06-22 09:49:02 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:49

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:49