Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2012

Uchwała Nr XIII/70/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2012 rok w wysokości 37.378.493 zł z tego: 
1) dochody bieżące 36.908.493 zł w tym: 
a) dochody związane z realizacją zadań własnych 31.624.293 zł 
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.283.200 zł 
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł 
2) dochody majątkowe 470.000 zł w tym: 
a) dochody związane z realizacją zadań własnych 450.000 zł 
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 37.538.493 zł z tego: 
1) wydatki bieżące 36.567.593 zł w tym: 
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 31.283.393 zł 
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.283.200 zł 
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7. 
2) wydatki majątkowe 970.900 zł w tym: 
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 950.900 zł 
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 160.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 1.556.000 zł i rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.396.00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 106.384 zł: 
1) ogólną w wysokości 36.384 zł 
2) celową w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł 

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł, 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty 1.396.000 zł. 

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.022.902 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 655.400 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł, 
2) dokonywania zmian w planie wydatków: 
a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
b) majątkowych, 
c) dotacji z budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej, 
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł, 
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 
6) zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000 zł, 
7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki, 
8) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu: 
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, 
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, 
3) poprzez przekazanie do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów. 
 

Przewodniczący Rady


Wojciech Kuźmiński 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki (XLS, 205.00Kb) 2021-06-22 09:45:54 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:45