Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2008

Uchwała Nr XIII/48/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2008 rok w wysokości 26.987.092 zł
z tego:
1. dochody bieżące 26.303.092 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 21.900.392 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 4.401.700 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2. dochody majątkowe 684.000 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 684.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 0 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 0 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 w wysokości 31.074.842 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 26.672.142 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 4.401.700 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.087.750 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki przychodów nad rozchodami.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 5.047.750 zł
i rozchody budżetu powiatu w wysokości 960.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości: 1.508.794 zł
1. ogólną w wysokości 272.794 zł
2. celową w wysokości 1.236.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł
2) regulację wynagrodzeń w kwocie 426.000 zł
3) wydatki inwestycyjne - zabezpieczenie udziału własnego
Powiatu do realizacji inwestycji z wykorzystaniem
środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 800.000 zł

§ 6.

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się dotację przedmiotową dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 92.000 zł z tytułu dopłaty do wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.612.284 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 309.600 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu:
. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
. poprzez przekazanie do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

RYSZARD BERDZIK


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załączniki (XLS, 158.50Kb) 2021-06-22 09:41:00 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:41

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:41