Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2006

Uchwała Nr XXXII/189/06
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 marca 2006 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:


§ 1.


Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 23.681.821 zł
z tego:
1. Dochody związane z realizacją zadań własnych 20.235.307 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.432.414 zł
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 14.100 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2.


Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 25.079.878 zł
z tego:
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 21.633.364 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.432.414 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 14.100 zł
zgodnie z załącznikami nr 4, 5, 6, 7.

§ 3.


Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.398.057 zł

§ 4.


Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 725.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Pyrzycach w tym:
• spłata kredytu zaciągniętego w 2002 r. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu związanego z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach – kwota 375.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w 2003 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2003 – kwota 350.000 zł


§ 5.


Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 1.312.900 zł
Związane z prognozowaną spłatą pożyczek udzielonych w latach poprzednich, a przewidzianych do spłaty w roku 2006:
• spłata pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Społecznej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji) – kwota 1.125.000 zł
• spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
- kwota 172.900 zł
• spłata pożyczki udzielonej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Pyrzycach
- kwota 15.000 zł

§ 6.


1. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego określonego w § 3 w kwocie 1.398.057 zł będzie:
• nadwyżka planowanych przychodów nad planowanymi rozchodami
w kwocie 587.900 zł,
• wolne środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec 2005 r.
w kwocie 310.157 zł,
• środki z emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego w kwocie 500.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia działań zmierzających do wyboru banku, z którym zostanie podpisana umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego.
3. Źródłem środków na wykup w/w obligacji będą dochody własne powiatu.

§ 7.


1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 211.224 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 126.003 zł

§ 8.


Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9.

Ustala się dotację przedmiotową dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 70.000 zł ujętą w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.


§ 11.


Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.


§ 12.

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w łącznej kwocie 841.303 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.


§ 13.

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.909 zł
z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Pyrzyce na sfinansowanie powierzenia zadań biblioteki powiatowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14.

Ustala się prognozę długu na lata 2006 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 800.000 zł – przeznaczonych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 16.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17.

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 18.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym na kwotę 2.000.000 zł.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez :
1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


WOJCIECH KUŹMIŃSKI
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2006 BUDŻET (ZIP, 99.17Kb) 2021-06-22 09:36:13 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:35

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:36