Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pełnomocnik realizuje w szczególności następujące zadania:
1) zadania Powiatu wobec Szpitala Powiatowego, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, w tym dokonywanie kontroli i oceny działalności
31
Szpitala Powiatowego oraz prowadzenie spraw w zakresie:
a) nadania i zmiany statutu Szpitala Powiatowego;
b) powoływania Rady Społecznej działającej w Szpitalu Powiatowym i zatwierdzania regulaminu jej działalności;
c) wyrażania zgody na zbycie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;
d) wyrażania zgody na wniesienie majątku Szpitala Powiatowego lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, fundacji lub stowarzyszeń, nie wykonujących działalności medycznej;
e) wyrażania zgody na czynność prawną, mającą na celu zmianę wierzyciela Szpitala Powiatowego;
f) ogłaszania konkursów na stanowiska: dyrektora Szpitala Powiatowego oraz zastępcy dyrektora, w przypadku, kiedy dyrektorem nie jest lekarz;
g) zmiany formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji Szpitala Powiatowego,
h) sprawozdawczości w zakresie realizacji planów finansowych Szpitala Powiatowego;
i) przedstawiania propozycji Zarządowi przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Szpitala Powiatowego oraz w okresach kwartalnych dodatkowego wynagrodzenia;
2) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu;
3) przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
4) prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Powiat oraz Starostę honorowego patronatu nad imprezami związanymi z ochroną i promocją zdrowia;
5) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
6) opracowywanie i realizacja oraz ocena programów zdrowotnych;
7) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych i planowanych, na terenie powiatu, programach zdrowotnych;
8) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie powiatu;
9) współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, w tym:
a) zasięganie opinii wójtów, burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu;
b) zasięganie opinii samorządu aptekarskiego;
c) przygotowanie projektów uchwał;
11) opracowywanie informacji o stanie zdrowia ludności i służbie zdrowia na terenie powiatu;
12) przygotowywanie procedury w sprawie ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz powierzania lub wspierania tych zadań w formach pozakonkursowych;
13) przygotowywanie decyzji na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy celem pochówku na terenie powiatu;
14) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
15) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach
32
publicznych przed ich pochowaniem do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu, do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu;
16) prowadzenie spraw w zakresie powołania, w razie braku lekarza, osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę;
17) koordynacja działań instytucji zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi;
18) opracowywanie i wdrażanie programów propagujących zdrowy styl życia:
a) upowszechniających aktywne formy wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne (takie jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne);
c) zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia;
19) wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Powiatu;
20) analiza ilości i rodzajów świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital Powiatowy;
21) wykrywanie patologii społecznych poprzez organizację i koordynację działań służb;
22) współpraca z innymi wydziałami Starostwa i urzędami gmin, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie patologii społecznych;
23) kierowanie zmianami systemowymi w zakresie organizacji usług leczniczych;
24) analiza i ocena zjawisk generujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
25) ogłaszanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu, w którym kierownik nie jest lekarzem;
26) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
27) współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu;
28) współpraca z właściwymi organami w zakresie działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi;
29) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na zakres działania i funkcjonowanie powiatu;
30) nadzorowanie i współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a także za pośrednictwem dyrektora tej jednostki z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach i Domem Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie oraz współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
05 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
05 sie 2021, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
05 sie 2021, godz. 12:32