Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Pełnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP

Telefon: 91 88 11 331
Miejsce urzędowania: pokój 104

Pełnomocnik zajmuje się w imieniu Starosty sprawami w zakresie, jaki wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Do zadań Pełnomocnika w zakresie obrony cywilnej należy w szczególności:
1) nadzór nad powiatowymi formacjami OC;
2) nadzór nad Powiatową Formacją Analizy Danych i Alarmowania;
3) koordynacja działań obrony cywilnej na terenie powiatu pyrzyckiego;
4) aktualizowanie i opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu;
5) opracowywanie rocznych planów działania;
6) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
7) przygotowanie oraz zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
8) zaopatrywanie organów i powiatowych formacji OC w niezbędny sprzęt do wykonywania zadań obrony cywilnej;
9) integrowanie sił OC oraz służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie powiatu;
10) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
11) kontrola realizacji zadań OC na terenie powiatu;
12) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań OC.
3. Do zadań Pełnomocnika w zakresie zarządzania kryzysowego należy:
1) koordynacja działań zarządzania kryzysowego na terenie powiatu pyrzyckiego z uwzględnieniem zadań gmin wchodzących w skład powiatu pyrzyckiego;
2) organizacja działań i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
3) kierowanie pracami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
4) współpraca z Powiatowymi Inspekcjami w zakresie zarządzania kryzysowego;
5) kierowanie działaniami na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;
6) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie powiatu;
7) opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
8) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia na terenie powiatu;
9) na polecenie Starosty zorganizowanie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia kryzysowego lub powstania nagłego zdarzenia o tym charakterze na terenie powiatu;
10) zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz z podmiotami realizującymi monitoring
34
środowiska i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
4. Do zadań Pełnomocnika w zakresie spraw obronnych należy:
1) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
2) przygotowanie i prowadzenie „Akcji kurierskiej”;
3) prowadzenie spraw z zakresu „odtwarzania ewidencji wojskowej”, reklamowania od służby wojskowej i unieszkodliwiania niewybuchów;
4) nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych w służbie zdrowia;
5) opracowanie i nadzór nad realizacją Planu Operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i w czasie wojny;
6) organizacja i dokumentacja Stanowiska Kierowania Starosty;
7) organizacja i dokumentacja „Stałego Dyżuru”;
8) planowanie i organizacja szkolenia obronnego;
9) organizacja i planowanie kontroli realizacji zadań obronnych.
5. Do zadań Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych należy:
1) kierowanie działalnością Kancelarii Informacji Niejawnych Starostwa;
2) organizacja tzw. „poczty specjalnej”;
3) współpraca z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych Starostwa.
6. Do zadań Pełnomocnika w zakresie ochrony ludności należy:
1) udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego;
2) ochrona imprez masowych i sprawy z tym związane;
3) wykonywanie zadań powiatu określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie usuwania statków lub innych obiektów pływających, prowadzenia przystani dla usuniętych jednostek pływających poprzez powierzanie tego zadania podmiotom zewnętrznym z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie i uaktualnianie projektu uchwały rady ustalającej wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie obiektów pływających;
4) współpraca z powiatowymi inspekcjami w zakresie ochrony ludności.
7. Do zadań Pełnomocnika w zakresie współpracy ze służbami i strażami powiatowymi należy:
1) dokonywanie analiz okresowych i rocznych sprawozdań Powiatowego Komendanta Policji i przedstawianie wniosków;
2) analiza stanu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wspólnoty powiatowej oraz życia i zdrowia ludzi;
3) współdziałanie z Wojewódzkim Komendantem Policji przy powoływaniu i odwoływaniu Powiatowego Komendanta Policji;
4) dokonywanie analiz okresowych i rocznych sprawozdań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i przedstawianie wniosków;
5) współdziałanie z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej przy powoływaniu i odwoływaniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
6) przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wystąpień do właściwych służb, inspekcji i straży oraz projektów wystąpień z żądaniem przywrócenia porządku prawnego lub podjęcia działań dla uniknięcia zagrożeń.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
18 sie 2021, godz. 11:56