logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2013
z dnia 16 stycznia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2013 rok. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki
w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Skarbnik doda艂, 偶e dokonywanie przeniesie艅 w paragrafach dotycz膮cych wynagrodze艅 osobowych i zakup贸w inwestycyjnych wymaga wcze艣niejszej zgody Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2013 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy i rachunek bankowy, na kt贸ry nale偶y przekazywa膰 dochody. Po wprowadzeniu ich do bud偶etu zostan膮 one zwr贸cone jednostkom, kt贸re wypracowa艂y doch贸d. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do 31 marca 2013 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o umorzeniach i ulgach udzielonych przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2012. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, stanowi膮cej siedzib臋 Domu Dziecka w Czernicach. Proponuje si臋 obni偶enie ceny wywo艂awczej o 20 % do kwoty 2 mln z艂 oraz o dodatkowe 20 % od wynegocjowanej ceny z uwagi na zabytkowy charakter budowli. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e cena wywo艂awcza zostanie obni偶ona o 30 % oraz o dodatkowe 20 % od wynegocjowanej ceny z uwagi na zabytkowy charakter budowli. Wysoko艣膰 wadium wyniesie 5 % ceny wywo艂awczej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie warunki i og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji do sprzeda偶y dzia艂ek po艂o偶onych pomi臋dzy ul. S艂owackiego i ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Do sprzeda偶y przeznaczono cztery dzia艂ki, do kt贸rych jest ju偶 doprowadzona infrastruktura techniczna. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji do sprzeda偶y dzia艂ki po艂o偶onej przy ul. M艂odych Technik贸w
w Pyrzycach. W 2012 roku odby艂y si臋 trzy przetargi, kt贸re nie doprowadzi艂y do zbycia nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 og艂oszenie nowego przetargu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 tre艣膰 listu intencyjnego podpisanego przez G艂贸wnego Geodet臋 Kraju - Kazimierza Bujakowskiego, Wojewod臋 Zachodniopomorskiego - Marcina Zydorowicza oraz Przewodnicz膮cego Zarz膮du Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Romana Kozubka. Krzysztof Kunce - Geodeta Powiatowy wyja艣ni艂, 偶e list dotyczy wsp贸艂pracy przy realizacji projektu modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w, w tym finansowania tego zadania. Od powiat贸w oczekuje si臋 opracowania harmonogramu prac i wskazania teren贸w wymagaj膮cych przeprowadzenia modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz przeznaczania
w corocznych bud偶etach wszystkich 艣rodk贸w pozyskiwanych z udost臋pniania pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na utrzymanie i prowadzenie tego zasobu oraz modernizacj臋 ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Zgodnie
z wyja艣nieniami Geodety Powiatowego w przypadku Powiatu Pyrzyckiego wszystkie 艣rodki pozyskiwane z udost臋pniania zasobu geodezyjnego przeznaczane s膮 na jego prowadzenie, a ponadto w kolejnych bud偶etach powiatu przeznacza si臋 znaczn膮 ilo艣膰 艣rodk贸w w艂asnych na to zadanie. W roku 2012 by艂a to kwota ponad 60 000 z艂otych. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e pierwsze prace modernizacyjne zgodnie z obietnicami G艂贸wnego Geodety Kraju (chocia偶 nie ma o tym mowy w li艣cie intencyjnym) b臋d膮 wykonane bez udzia艂u w艂asnego powiat贸w w ramach realizowanego przez G艂贸wny Urz膮d Geodezji i Kartografii projekt pn. "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo艣ciach" finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. Przewiduje si臋 wydatkowanie w ramach tego projektu kwoty od 550 do 660 tysi臋cy z艂otych na powiat. Zarz膮d Powiatu zaakceptowa艂 przyst膮pienie w ramach ZCPWZ do realizacji projektu, o kt贸rym mowa w li艣cie intencyjnym, jednak nie widzi mo偶liwo艣ci przeznaczenia na jego realizacj臋 w roku bie偶膮cym 偶adnych 艣rodk贸w finansowych okre艣lanych, jako 艣rodki w艂asne powiatu. Zadanie to podobnie jak inne z dziedziny geodezji mo偶na b臋dzie wspiera膰 jedynie w ramach otrzymywanych przez powiat rz膮dowych dotacji celowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli w II p贸艂roczu 2012 r. oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w 2012 roku. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 5.

Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o niezrozumia艂ym post臋powaniu firmy PGE Obr贸t S.A., z kt贸r膮 Powiat podpisa艂 umow臋 na dostaw臋 energii elektrycznej. Firma dostarcza energi臋, ale od siedmiu miesi臋cy nie wystawia faktur za jej zu偶ycie. W podobnej sytuacji jest kilkana艣cie samorz膮d贸w, kt贸re uczestnicz膮c w grupie zakupowej zawar艂y umowy z PGE Obr贸t S.A.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o sposobie wyboru kandydat贸w na stanowisko sekretarza powiatu i dyrektora wydzia艂u. Z dniem 1 kwietnia osoby pe艂ni膮ce te funkcje przechodz膮 na emerytur臋, a ich nast臋pcy zostan膮 wybrani w drodze konkursu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-04 13:14:02
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-04 13:14:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1866licznik odwiedzin: 12794244