logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 44/2012 z dnia 9 pa藕dziernika 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 44/2012
z dnia 9 pa藕dziernika 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w i zawarcie porozumienia z Izb膮 Wytrze藕wie艅 w Szczecinie, dotycz膮cego przyjmowania os贸b nietrze藕wych z terenu powiatu pyrzyckiego. W dniu 14 wrze艣nia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego Komendant Powiatowy Policji przedstawi艂 brak mo偶liwo艣ci przewo偶enia os贸b nietrze藕wych do Izby Wytrze藕wie艅 w Szczecinie. Taka sytuacja wynika
z niepodpisania na 2012 rok przez w艂odarzy gmin stosownych porozumie艅. W贸jtowie i burmistrzowie t艂umacz膮 si臋 brakiem 艣rodk贸w w bud偶ecie. Bior膮c pod uwag臋, 偶e chodzi tu o kwot臋 rz臋du 5 tys. z艂 w skali roku, rozdzielon膮 proporcjonalnie na 6 gmin, to takie t艂umaczenie wydaje si臋 niepowa偶ne. Na realizacj臋 tego zadania, kt贸re jest zadaniem w艂asnym gminy, do ko艅ca tego roku potrzeba ok. 2 tys. z艂. Starosta, widz膮c zdecydowan膮 odmow臋 w贸jt贸w i burmistrz贸w, dotycz膮c膮 przekazania takiej kwoty, zadeklarowa艂 pomoc Powiatu. Brak mo偶liwo艣ci przewo偶enia os贸b nietrze藕wych do izby wytrze藕wie艅 stanowi du偶y problem dla Policji i dla lekarzy Szpitala Powiatowego. Obecni na posiedzeniu Zarz膮du Komendant Powiatowy Policji i dyrektor Szpitala wyja艣nili, jaka odpowiedzialno艣膰 na nich ci膮偶y i jakim obci膮偶eniem jest opieka nad nietrze藕wym. Po przyj臋ciu zg艂oszenia nie mo偶na nietrze藕wego pozostawi膰 bez opieki. Starosta zaproponowa艂 dokonanie zmiany w bud偶ecie
i przeznaczenie kwoty 2 tys. z艂 na realizacj臋 porozumienia z Izb膮 Wytrze藕wie艅
w Szczecinie i przygotowanie projektu uchwa艂y, pozwalaj膮cej na zawarcie takiego porozumienia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie wydatk贸w Powiatowego Urz臋du Pracy na rok 2012. Wnioskowana kwota, to 10 500 z艂, z kt贸rej 8 000 z艂 zostanie wydatkowane na sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne, zwi臋kszone w ci膮gu roku,
a 2 500 z艂 na zakupy inwestycyjne zwi膮zane z budow膮 podjazdu dla niepe艂nosprawnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 63 500 z艂, kt贸re nie by艂y uj臋te w planie finansowym na rok 2012. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 dochod贸w i wydatk贸w zgodnie z wnioskiem i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d Starosty Pyrzyckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proponuje si臋 przyznanie nagr贸d dla 9 nauczycieli i dw贸ch dyrektor贸w w wysoko艣ci 1250 z艂 netto oraz dla trzech dyrektor贸w w wysoko艣ci 1450 z艂 netto. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany polega艂y na zmianach w planach wydatk贸w jednostek organizacyjnych, na podstawie wniosk贸w wcze艣niej przyj臋tych przez Zarz膮d. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wynik konsultacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013. Uchwa艂膮 Nr 62/2012 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 wrze艣nia 2012 r. zainicjowano konsultacje, kt贸re zako艅czy艂y si臋 w dniu 28 wrze艣nia 2011 r. W ustalonym terminie nie zg艂oszono 偶adnych uwag, co do tre艣ci Programu. Zarz膮d skierowa艂 do Rady Powiatu stosowny projekt uchwa艂y.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Upowa偶nienie obejmuje prowadzenie post臋powa艅 i wydawanie zezwole艅 kategorii I na przejazdy pojazd贸w nienormatywnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, sprawowanego przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU, nad dzia艂kami nr 7/6, nr 7/7 i nr 7/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Dzia艂ki te przejmie w trwa艂y zarz膮d dyrektor domu dziecka. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, sprawowanego przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU, nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako nr 7/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce (budynek by艂ego internatu). Wniosek dotyczy dw贸ch pomieszcze艅, kt贸re przejmie Inspekcja Weterynaryjna. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci w Czernicach. Nieruchomo艣膰 oznaczona
w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 66 o powierzchni 0,8723 ha
w obr臋bie Czernice, gmina Pyrzyce, stanowi obecnie siedzib臋 Domu Dziecka
w Czernicach. Z uwagi na brak oferent贸w pierwszy przetarg zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Wnioskuje si臋 o og艂oszenie drugiego przetargu przy zachowaniu tej samej ceny wywo艂awczej. Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂 obni偶enie ceny wywo艂awczej, aby zwi臋kszy膰 zainteresowanie przetargiem. Starosta popar艂 wniosek o zachowanie tej samej ceny wywo艂awczej, przypominaj膮c, 偶e ju偶 w pierwszym przetargu cena wywo艂awcza zosta艂a obni偶ona o 500 tys. z艂 od wyceny nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu przy zachowaniu tej samej ceny wywo艂awczej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Stankiewicz.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki
nr 15/16 i 15/20, obr臋b ewidencyjny miasta Pyrzyce, b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶a si臋 zgod臋 dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib膮
w Poznaniu, ul. Strzeszy艅ska 58, na budow臋 linii zasilaj膮cej w energi臋 elektryczn膮 dzia艂ki budowlane przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego, by艂y to:
a) Opieka spo艂eczna na terenie powiatu;
b) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2011/2012;
c) Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres ich wykorzystania;
d) Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych w Powiecie Pyrzyckim;
e) Informacja z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz przygotowanie si臋 do zimy 2012/13;
f) Informacja z dzia艂alno艣ci ODR Barzkowice.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 08:58:11
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 08:58:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1668licznik odwiedzin: 12794206