logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 35/2011
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2011 Lokalnego Punktu Informacyjnego. Podpisanie nowego porozumienia dotycz膮cego utworzenia i funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego spowodowa艂o zmian臋 harmonogramu wydatk贸w. Dotychczasow膮 kwot臋 129 918,34 z艂 zmieniono na kwot臋 80 404,80 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 w planie dochod贸w i wydatk贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1702Z Nied藕wied藕 - Sowno (od km 0+000 do km 6+909) obr臋b Nied藕wied藕, Reptowo i drogi
nr 1701Z Stacja Reptowo - Kobylanka (od km 0+000 do km 3+352) obr臋b Kobylanka, Reptowo, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1760Z na odcinku od drogi nr 1759Z (Lin贸wko) do miejscowo艣ci Bia艂a (od km 0+000 do km 1+300) obr臋b Lin贸wko, dzia艂ka nr 171, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poprosi艂 o przedstawienie sprawozdania finansowego za drugi kwarta艂 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze p贸艂rocze 2011 r. Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Sprawozdania om贸wi艂 Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej oraz Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala. W por贸wnaniu do pierwszego kwarta艂u sytuacja jednostki uleg艂a znacznej poprawie. Wynik finansowy po pierwszym p贸艂roczu jest lepszy od planowanego. Nie zosta艂y jeszcze wyp艂acone zaleg艂e nale偶no艣ci za wykonane us艂ugi ponadlimitowe w wysoko艣ci 1 048 000 z艂. Przekazanie 艣rodk贸w przez NFZ znacznie poprawi wynik finansowy. Niestety utrzymanie dobrej kondycji finansowej odbywa si臋 kosztem 艣cis艂ego dostosowywania si臋 do kontraktu z NFZ,
a tym samym ograniczaniem ilo艣ci wykonywanych zabieg贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie finansowe za drugi kwarta艂 2011 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze p贸艂rocze 2011 r. Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 o przedstawienie sprawozdania finansowego za drugi kwarta艂 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze p贸艂rocze 2011 r. Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Sprawozdania om贸wi艂 Mariusz Marek Przybylski oraz Iwona Zibrowska dyrektor ZOL-u. Jednostka odnotowuje przychody wy偶sze ni偶 zak艂adano w planie, jednak trudno艣ci kadrowe
i konieczno艣膰 dodatkowego zatrudnienia obs艂ugi spowodowa艂y nieprzewidziany wzrost wydatk贸w. Odbi艂o si臋 to na wyniku finansowym, kt贸ry na koniec czerwca jest gorszy od planowanego o 9 722,22 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie finansowe za drugi kwarta艂 2011 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze p贸艂rocze 2011 r. Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dyrektor ZOL za drugi kwarta艂 2011 r. Bior膮c pod uwag臋 pozytywn膮 ocen臋 pracy dyrektor贸w Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym o przyznanie nagrody rocznej za rok 2010 dla dyrektora Szpitala. Maksymaln膮 wysoko艣膰 nagrody ustalono na trzykrotno艣膰 艣redniego wynagrodzenia miesi臋cznego. Proponuje si臋 nagrod臋 w wysoko艣ci 艣redniego wynagrodzenia miesi臋cznego w zaokr膮gleniu do pe艂nego tysi膮ca. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie nagrody rocznej za rok 2010 dla dyrektora Szpitala w wysoko艣ci 14 000 z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym o przyznanie nagrody rocznej za rok 2010 dla dyrektor ZOL. Proponuje si臋 nagrod臋 w wysoko艣ci dwukrotnego 艣redniego wynagrodzenia miesi臋cznego. Zarz膮d nie wyrazi艂 na to zgody. Por贸wnuj膮c wielko艣膰 obu jednostek 艂atwo zauwa偶y膰, 偶e dyrektor Szpitala ma znacznie wi臋cej obowi膮zk贸w i wi臋ksz膮 odpowiedzialno艣膰. Dlatego nagroda dla dyrektor ZOL-u nie powinna by膰 wi臋ksza. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie nagrody rocznej za rok 2010 dla dyrektor ZOL-u w wysoko艣ci 8 000 z艂 - 艣redniego wynagrodzenia miesi臋cznego
w zaokr膮gleniu do pe艂nego tysi膮ca. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 23 maja do 1 sierpnia 2011 r. wydano 33 skierowania. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 "Dzia艂alno艣膰 organizacji pozarz膮dowych
w Powiecie Pyrzyckim". Informacja ta by艂a ju偶 rozpatrywana przez Komisj臋 O艣wiaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w kwietniu. Na sierpniow膮 sesj臋 Rady Powiatu zaplanowano taki sam temat. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przekazaniu tej samej informacji pod obrady Rady Powiatu.


Ad. 6.

Mariusz Marek Przybylski przedstawi艂 informacj臋 o og艂oszeniu naboru wniosk贸w o dofinansowanie inwestycji przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Do konkursu mo偶na zg艂osi膰 wnioski, kt贸re nie uzyska艂y dofinansowania w roku poprzednim. W roku 2010 zg艂oszono wniosek
o dofinansowanie budowy d藕wigu osobowego w Szpitalu. Termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa 19 sierpnia. W tym roku, za po艣rednictwem powiatu, wnioski mog膮 sk艂ada膰 r贸wnie偶 samorz膮dy gminne i organizacje pozarz膮dowe. W tym przypadku dofinansowany b臋dzie zakup samochodu dla os贸b niepe艂nosprawnych. Zarz膮d zdecydowa艂 o rozpowszechnieniu tej informacji w艣r贸d zainteresowanych instytucji.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie utrzymania ulic b臋d膮cych drogami powiatowymi oraz o spotkaniu dotycz膮cym organizacji ruchu dla samochod贸w ci臋偶arowych o nacisku powy偶ej 8 t na o艣, poruszaj膮cych si臋 drog膮 gminn膮 - by艂膮 drog膮 krajow膮 nr 3.
Kolejne spotkanie dotyczy艂o ustanowienia zarz膮dcy kana艂u pod ul. Kwiatow膮
w Pyrzycach. Przygotowywane jest porozumienie, kt贸re b臋dzie tematem kolejnego spotkania. Proponuje si臋 przekazanie kana艂u Pyrzyckiemu Przedsi臋biorstwu Komunalnemu. Dotychczas wszelkie prace konserwacyjne i naprawy by艂y wykonywane przez powiat.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a obchod贸w 艣wi臋ta Wojska Polskiego. W dniu 8 sierpnia rozegrany zostanie turniej pi艂ki no偶nej na boisku Orlik.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 o przygotowywanym planie remont贸w na drogach powiatowych oraz o zadaniach wynikaj膮cych ze zmiany kategorii drogi krajowej nr 3 na kategori臋 drogi gminnej. Teraz skrzy偶owania tej drogi z drogami powiatowymi s膮 zarz膮dzane przez powiat.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:40:39
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:40:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1865licznik odwiedzin: 12794331