logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 rok


Uchwa艂a Nr 33/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 sierpnia 2006 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
na 2007 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym ( t .j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany w 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, w 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055) i 搂 3 ust. 1 uchwa艂y Nr XXVI/152/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych towarzysz膮cych projektowi bud偶etu, oraz zgodnie z poz. 1 terminarza prac nad projektem bud偶etu Powiatu, stanowi膮cego za艂膮cznik do cytowanej uchwa艂y, uchwala si臋 co nast臋puje:

搂 1

Ustala si臋 wytyczne obowi膮zuj膮ce przy opracowywaniu materia艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 rok, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Do wykonania uchwa艂y zobowi膮zuje si臋 podleg艂e jednostki bud偶etowe realizuj膮ce zadania Powiatu Pyrzyckiego we w艂asnym zakresie, b膮d藕 za po艣rednictwem nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw DuszaCz艂onkowie Zarz膮du :

1. Krzysztof Kunce ……………..
2. Robert Betyna ……………..
3. Halina Korzeniewicz ……………..
4. Piotr Rybkowski ……………..Za艂膮cznik
do uchwa艂y Nr 33/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 sierpnia 2006r.W Y T Y C Z N E

DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUD呕ETU POWIATU PYRZYCKIEGO
NA ROK 20071. Materia艂y planistyczne do wst臋pnego projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 r.
winny by膰 opracowane z uwzgl臋dnieniem poni偶szych wska藕nik贸w:

1.1 Prognozowanego, 艣redniorocznego wska藕nika wzrosty cen towar贸w i us艂ug
konsumpcyjnych wynosz膮cego - 1,9 % przewidywanego wykonania roku
bie偶膮cego.

1.2 Wzrostu wynagrodze艅 o 0,0 %

1.3 Wzrost bie偶膮cych wydatk贸w pozap艂acowych / koszt贸w / o 1,9 % w stosunku do
przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego.

2. Materia艂y planistyczne do projektu bud偶etu powiatu na 2007 r. winne by膰 sporz膮dzone na
formularzach za艂膮czonych do niniejszych wytycznych:
za艂. Nr 1 - prognoza przychod贸w i wydatk贸w dochod贸w w艂asnych jednostek
bud偶etowych na 2007r.
za艂. Nr 2 - prognoza wydatk贸w bud偶etowych na 2007r.
za艂. Nr 3 - prognoza zatrudnienia i funduszu p艂ac na 2007r.
za艂. Nr 4 - program realizacji wieloletnich zada艅 inwestycyjnych na lata 2007 - 2009.
za艂. N 5 - zestawienie inwestycji i zakup贸w inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2007r.
za艂. Nr 6 - projekt planu finansowego funduszy celowych na 2007r.
za艂. Nr 7 - wykaz jednostek dla kt贸rych zaplanowano dotacje podmiotowe na 2007r.

3. Na podstawie materia艂贸w planistycznych, o kt贸rych mowa w pkt. 1 i 2 wytycznych - jednostki
organizacyjne Powiatu opracowuj膮 formularze na wzorach stanowi膮cych za艂膮czniki Nr 1 – 5
i 7.

Do za艂膮cznika Nr 2 - zawieraj膮cego prognoz臋 wydatk贸w
plac贸wki o艣wiatowo - wychowawcze winne do艂膮czy膰:

- opis zada艅 i cel贸w, kt贸re zamierzaj膮 realizowa膰 w roku szkolnym 2006 / 2007 bior膮c
pod uwag臋 czynniki demograficzne oraz potrzeby wynikaj膮ce z realizacji ustawy o
o艣wiacie,
- informacj臋 o liczbie oddzia艂贸w w szko艂ach oraz 艂膮cznej liczbie uczni贸w w szko艂ach
i plac贸wkach wychowawczych,
- informacj臋 o przewidywanej liczbie uczni贸w korzystaj膮cych z internatu.


Do za艂膮cznik贸w Nr 4 i 5 - zawieraj膮cych plany finansowo - rzeczowe inwestycji i
zakup贸w inwestycyjnych niezb臋dne jest merytoryczne uzasadnienie wraz ze wskazaniem
藕r贸de艂 ich sfinansowania (艣rodki w艂asne jednostki lub z zewn膮trz – poda膰 jakie).


4. Jednostki bud偶etowe przed艂o偶膮 opracowane na w艂a艣ciwych formularzach materia艂y planistyczne wraz z wymaganym szczeg贸艂owym uzasadnieniem i informacjami uzupe艂niaj膮cymi do Wydzia艂u Finansowego Starostwa
(pok贸j Nr 122) - w terminie do dnia 10 pa藕dziernika 2006 r.

5. Kom贸rki organizacyjne Starostwa potrzeby materia艂owo – finansowe w zakresie swojego funkcjonowania przed艂o偶膮 do Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego (pok贸j Nr 118)
- w terminie do dnia 26 wrze艣nia 2006r.

6. Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny - zbiorcze zestawienie w zakresie zabezpieczenia spraw gospodarczych i funkcjonowania Starostwa, w tym wydatk贸w na remonty i zakupy inwestycyjne - dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2006r.

7. Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny opracuje zbiorcze zestawienie w zakresie:
a/ wydatk贸w na przewidywane wynagrodzenia pracownik贸w Starostwa (w tym: na podstawie
um贸w zlecenia), z uwzgl臋dnieniem wszystkich obowi膮zuj膮cych sk艂adnik贸w, zmian w ci膮gu
roku, nagr贸d jubileuszowych itp.,
b/ wydatk贸w na szkolenia pracownik贸w (wg szczeg贸艂owego plan szkole艅 na 2007 r).
- i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2006r.

8. Wydzia艂 Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo艣ciami - opracuje plan wydatk贸w
na zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej w rozdzia艂ach:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami – z wykazem zamierze艅
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – z wykazem zamierze艅
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z wykazem zamierze艅
oraz w rozdziale 71030 plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wg szczeg贸艂owych 藕r贸de艂 przychod贸w i zamierze艅 w zakresie wydatk贸w
a tak偶e wykaz nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego planowanych do sprzeda偶y w 2007r. z
przewidywan膮 cen膮 ich zbycia - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) - w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2006r.

9. Wydzia艂 Rolnictwa, Le艣nictwa i Ochrony 艢rodowiska – opracuje plan wydatk贸w na zadania
w艂asne w rozdzia艂ach:
02001 - Gospodarka le艣na, - ze szczeg贸艂owym wykazem zamierze艅
02002 - Nadz贸r nad gospodark膮 le艣n膮 - ze szczeg贸艂owym wykazem zamierze艅
oraz w rozdziale 90011 plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej - wg szczeg贸艂owych 藕r贸de艂 przychod贸w i zamierze艅 w zakresie wydatk贸w - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) - w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2006r.

10. Pe艂nomocnik ds. Zarz膮dzania Kryzysowego - opracuje plan wydatk贸w na zadania zlecone
z zakresu :
- administracji rz膮dowej w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, uwzgl臋dniaj膮c koszty us艂ug medycznych, materia艂y i us艂ugi oraz inne wydatki zwi膮zane z przeprowadzeniem poboru
- obrony narodowej w rozdziale 75212 - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego
(pok贸j 122) - w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2006r.

11. Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
- opracuje plan podzia艂u subwencji o艣wiatowej na poszczeg贸lne jednostki organizacyjne i
zadania
- opracuje plan wydatk贸w ze wskazaniem 藕r贸de艂 finansowania w zakresie zada艅
nadzorowanych przez Wydzia艂 w rozdzia艂ach :
• 63095 – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 ( turystyka )
• 80146 – Dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli
• 80195 – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 ( o艣wiata i wychowanie )
• 92195 – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
• 92695 – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 ( kultura fizyczna i sport )
- i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) - w terminie 10 dni po otrzymaniu informacji z
Wydzia艂u Finansowego o przyznanej przez Ministra Finans贸w wst臋pnej kwoty cz臋艣ci
o艣wiatowej subwencji og贸lnej na 2007 r.

12. Wydzia艂 Finansowy Starostwa - dokona szczeg贸艂owej analizy otrzymanych
materia艂贸w planistycznych i na ich podstawie opracuje projekt dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu
Powiatu Pyrzyckiego na 2006 r. – w terminie do dnia 12 listopada 2006 roku.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?79.5 KB POBIERZza艂. nr 1,2,4-72006-08-18 15:39:46787
?41 KB POBIERZza艂. nr 3 og贸lny2006-10-11 12:03:16787
?76 KB POBIERZza艂. nr 3 szczeg贸艂owy2006-10-11 12:03:35782

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-18 15:32:43
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-18 15:32:43
Liczba wy艣wietle艅 : 2541licznik odwiedzin: 12804777