Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Dróg

Krzysztof Olejnik – Dyrektor Wydziału Dróg tel 91 88 11 350

Andrzej Drabczyk tel 91 88 11 379 

Krzysztof Krawczykowski tel 91 88 11 369

Łukasz Stefańczyk tel 91 88 11 369

Kinga Kotarska tel 91 88 11 379

Do zadań wydziału w zakresie planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
3) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg i ulic;
4) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy, remontów lub utrzymania dróg;
5) pełnienie funkcji inwestora robót na drogach powiatowych;
6) utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą;
7) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających stan drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego;
8) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
9) koordynacja robót w pasie drogowym;
10) wydawanie zezwoleń na:
a) zajęcie pasa drogowego,
b) zjazdy z dróg,
c) przejazdy po drogach pojazdów o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
11) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz gromadzenie danych o zarządzanej sieci drogowej;
12) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14) działania zabezpieczające przejezdność dróg w okresie zimowym w oparciu o przyjęte standardy i przyznane środki finansowe;
15) wprowadzenie ograniczeń dla ruchu drogowego bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zniszczenia mienia;
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17) utrzymanie zieleni przydrożnej z wyłączeniem drzew i krzewów.
18) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami;
20
19) wydawanie zezwoleń na umieszczenie i lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową;
20) uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach;
21) koordynacja działań zwalczania skutków w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zagrażających zniszczeniem dróg i obiektów mostowych;
22) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
23) przeprowadzanie przetargów na wykonywanie robót i innych prac niezbędnych w zakresie gospodarki na drogach powiatowych;
24) uzgadnianie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
25) prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej na drogach powiatowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
25 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
25 cze 2021, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
14 kwi 2022, godz. 12:31