Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2021

UCHWAŁA NR XIX/110/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości 55.379.637,30 zł
z tego:
1.dochody bieżące 54.520.139,92 zł
w tym:
1)dochody związane z realizacją zadań własnych 47.599.875,92 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.910.264,00 zł
3)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 10.000,00 zł
2.dochody majątkowe 859.497,38 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 859.497,38 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w wysokości 55.958.392,30 zł
z tego:
1.wydatki bieżące 51.208.801,51 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 44.288.537,51 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.910.264,00 zł
3)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 10.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki majątkowe 4.749.590,79 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 4.749.590,79 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 578.755,00 zł , który będzie sfinansowany przychodami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 578.755,00 zł zgodnie załącznikiem nr 13.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 540.000,00 zł
2)celową w wysokości 1.744.259,85 zł
z przeznaczeniem na:
a)realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł,
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.287.071,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 425.951,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) majątkowych,
3) dotacji z budżetu powiatu,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł,
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,


Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik (ZIP, 2.04Mb) 2021-06-22 10:00:03 50
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 10:00

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 10:00