Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2018

UCHWAŁA NR XL/190/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 46.416.522,87 zł
z tego:
1.dochody bieżące 44.786.902,79 zł
w tym:
1)dochody związane z realizacją zadań własnych 38.847.014,79 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.938.388,00 zł
3)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500,00 zł
2.dochody majątkowe 1.629.620,08 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 1.601.620,08 zł
2)dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 28.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 45.134.022,87 zł
z tego:
1.wydatki bieżące 42.094.357,19 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 36.154.469,19 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.938.388,00 zł
3)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki majątkowe 3.039.665,68 zł
w tym:
1)wydatki związane z realizacją zadań własnych 3.011.665,68 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 28.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.282.500,00 zł która zostanie przeznaczona na:
1)spłatę rat kredytów w kwocie 182.500,00 zł
2)wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.282.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1.ogólną w wysokości 249.000,00 zł
2.celową w wysokości 177.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a)realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 zł,
b)wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.312.791,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 326.618,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z załacznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2.dokonywania zmian w planie wydatków:
a)uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)majątkowych,
c)dotacji z budżetu powiatu,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3.przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4.udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
5.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6.zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady


Ryszard Berdzik 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik (ZIP, 1.07Mb) 2021-06-22 09:56:20 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:56

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:56