Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/82/16
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 42.313.264,00zł z tego:
1. dochody bieżące 42.113.264,00 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 36.186.764,00 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.925.000,00 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500,00 zł
2. dochody majątkowe 200.000,00 zł w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 200.000,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości 41.809.228,00zł z tego:
1. wydatki bieżące 39.657.130,00 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 33.730.630,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.925.000,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki majątkowe 152.098,00 zł w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 2.152.098,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 504.036,00 zł która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 146.000,00 zł
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 550.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 191.964,00 zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 696.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 300.000,00 zł
2. celową w wysokości 361.879,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 278.879,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.206.463,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 330.510,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków:
a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
c) dotacji z budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,00 zł,
6. udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
7. przekazanie uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i
podlega ogłoszeniu: . w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, . na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady


Ryszard Berdzik


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
budzet 2016 (ZIP, 869.95Kb) 2021-06-22 09:52:25 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:52