Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2013

UCHWAŁA NR XXIII/129/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 39.647.104 zł z tego:

1) dochody bieżące 37.047.104 zł w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań własnych 31.494.304 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.551.800 zł
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2) dochody majątkowe 2.600.000 zł w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań własnych 2.600.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości 38.515.104 zł z tego:
1) wydatki bieżące 36.392.504 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 30.839.704 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.551.800 zł
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2) wydatki majątkowe 2.122.600 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 2.122.600 zł- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.132.000 zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie zobowiązań związanych z wykupem papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.132.000 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwotach:
1) przychody 264.000 zł
2) rozchody 1.396.000 zł które zostaną przeznaczone na:
- spłatę zaciągniętych kredytów kwota 146.000 zł
- wykup papierów wartościowych kwota 1.250.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 71.000 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000 zł
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.357.608 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 401.900 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
c) dotacji z budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6) zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000 zł,
7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
8) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu:
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodniczący Rady


Wojciech Kuźmiński


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Budzet 2013 (DOC, 572.00Kb) 2021-06-22 09:46:59 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:46