Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2011

Uchwała Nr V/17/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2011 rok w wysokości 38.109.776 zł
z tego:
1. dochody bieżące 37.809.776 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 32.619.076 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.189.700 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2. dochody majątkowe 300.000 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 300.000 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 38.824.809 zł
z tego:
1. wydatki bieżące 37.804.809 zł
w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 32.614.109 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.189.700 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2. wydatki majątkowe 1.020.000 zł
w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 1.020.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.


§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 715.033 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.000.000 zł
i rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.284.967 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości: 323.342 zł
1. ogólną w wysokości 308.342 zł
2. celową w wysokości 15.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł


§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 715.033 zł,
3. sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.


§ 7. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.941.813 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 8. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 616.551 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam klasyfikacji budżetowej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł,
7. udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
8. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu:
. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
. poprzez przekazanie do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów.PRZEWODNICZĄCY RADY
WOJCIECH KUŹMIŃSKI
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Budżet 2011 (XLS, 292.00Kb) 2021-06-22 09:44:53 0
Rio (PDF, 1.92Mb) 2021-06-22 09:44:53 0
urio (PDF, 5.15Mb) 2021-06-22 09:44:53 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:44