Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2010

Uchwała Nr XXXV/181/09
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2010 rok w wysokości 33.625.756zł
z tego:
dochody bieżące 33.115.756 zł
w tym:
dochody związane z realizacją zadań własnych 27.893.556 zł
dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.221.200 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
2. dochody majątkowe 510.000 zł
w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych 500.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 0 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 33.625.756zł
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych 28.393.556 zł
wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 5.231.200 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Ustala się planowany budżet jako zrównoważony gdyż dochody budżetu równe są wydatkom budżetowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 1.460.000 zł
i rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.460.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości: 267.225 zł
ogólną w wysokości 252.225 zł
celową w wysokości 15.000 zł
z przeznaczeniem na:
rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 767.387 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9
inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w wysokości 680.600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 92.000 zł z tytułu dopłaty do wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.861.710 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 646.240 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł,
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
a. inwestycyjne w latach 2010 - 2012 - w ramach limitu określonego w § 7 pkt 2,
b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - w ramach limitu określonego w § 7 pkt 1,
udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki,
przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu:
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
poprzez przekazanie do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów.Przewodniczący Rady
Jerzy Marek Olech


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalaczniki (XLS, 197.00Kb) 2021-06-22 09:43:11 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:43