Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2007

Uchwała Nr VI/24/07
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 14 marca 2007 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007


Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188, ust. 2, art.195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2007 w wysokości 25.245.513 zł
z tego:
1.Dochody związane z realizacją zadań własnych 21.555.313 zł
2.Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.689.200 zł
3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 w wysokości 26.331.272 zł
z tego:
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 22.641.072 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.689.200 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.000 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.759 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki przychodów nad rozchodami.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 8.481.175 zł
i rozchody budżetu powiatu w wysokości 7.395.416 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 601.182 zł
w tym:
1)ogólną w wysokości 191.868 zł
2)celową w wysokości 409.314 zł
z przeznaczeniem na:
a)wydatki bieżące związane z zapłatą proporcjonalnych odsetek
od obligacji wykupionych przed terminem wykupu w Banku
Ochrony Środowiska SA w kwocie 159.314 zł
b)wydatki inwestycyjne na zabezpieczenie udziału własnego
Powiatu w projektach inwestycyjnych finansowanych
Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 250.000 zł

§ 6.

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się dotację przedmiotową dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 92.000 zł z tytułu dopłaty do wydatków związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.500.201 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 21.306 zł - z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Pyrzyce finansowanie powierzenia zadań biblioteki powiatowej - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 r. i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 14.


§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł.
2.Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3.Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych Bi wydatków nimi finansowanych.
4.Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000 zł.
5.Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.
6.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
7.Zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu poprzez:
Wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Przekazaniu do Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego w celu jej umieszczenia na tablicach ogłoszeń tych urzędów.WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

RYSZARD BERDZIK


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2007 BUDŻET (ZIP, 89.42Kb) 2021-06-22 09:38:27 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:38