Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2005

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005
 
Uchwała Nr XXII/119/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany w 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany w 2003r.: Dz.U. Nr 162, poz. 1568, zmiany w 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2005 w wysokości 21.529.552 zł
z tego:
1. Dochody związane z realizacją zadań własnych 18.215.352 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.300.400 zł
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 13.800 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2005 w wysokości 22.604.552 zł
z tego:
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 19.290.352 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.300.400 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji 13.800 zł
zgodnie z załącznikami nr 4, 5, 6, 7.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.075.000 zł


§ 4

Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 725.000 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Pyrzycach w tym:
• spłata kredytu zaciągniętego w 2002r. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu związanego z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach – kwota 375.000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w 2003r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2003 – kwota 350.000 zł

§ 5

1. Źródłem pokrycia:
• deficytu budżetowego określonego w § 3, w kwocie 1.075.000 zł,
• rozchodów określonych w § 4 w kwocie 725.000 zł
będzie kredyt długoterminowy w wysokości 1.800.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia działań zmierzających do wyboru banku z którym zostanie podpisana umowa w sprawie udzielenia wzmiankowanego kredytu.
3. Źródłem środków na spłatę w/w kredytu będą dochody własne powiatu.


§ 6


Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 179.102 zł


§ 7

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.


§ 9

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
W łącznej kwocie 713.740 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.000zł
z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Pyrzyce na sfinansowanie powierzenia zadań biblioteki powiatowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11

Ustala się prognozę długu na lata 2003 – 20014 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 800.000 zł – przeznaczonych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 16

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym na kwotę 1.000.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2005r.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez :
1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY GOCLIK

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2005 BUDŻET (ZIP, 95.55Kb) 2021-06-22 09:34:44 0
2006 BUDŻET (ZIP, 99.17Kb) 2021-06-22 09:34:44 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2005 - BUDŻET (ZIP, 95.55Kb) 2021-06-22 09:28:40 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:34