Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

rok 2004

Uchwała Nr XV/78/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 marca 2004r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004


Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu powiatu
w wysokości 20.929.131 zł
z tego:
1. dochody związane z realizacją zadań własnych 17.789.731 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 3.137.900 zł
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2004 w wysokości 20.483.131 zł
z tego:
1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 17.343.731 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 3.137.900 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień z organami tej administracji 1.500 zł

§ 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 446.000 zł
zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów

§ 4

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 365.000 zł
1. Spłata pożyczki przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pyrzycach 15.000 zł
2. Spłata pożyczki przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach 67.900 zł
3. Spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pyrzycach 282.100 zł

§ 5

Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 811.000 zł
z przeznaczeniem na :
1. spłatę rat kredytu z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział w Pyrzycach zaciągniętego na kontynuację remontu i modernizacji
budynku internatu Zespołu Szkól w Pyrzycach w celu przygotowania
siedziby Starostwa 436.000 zł
2. spłatę rat kredytu z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział w Pyrzycach zaciągniętego na finansowanie deficytu związanego
z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pyrzycach 375.000 zł

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 61.467 zł


§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 8

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w łącznej kwocie 627.204 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji przez inną jednostkę samorządu terytorialnego – w tym:
• dla Miasta i Gminy Pyrzyce na sfinansowanie powierzenia zadań
biblioteki powiatowej w wysokości 20.000 zł
• dla Gminy Lipiany na bieżące utrzymanie i oczyszczanie ulic w mieście Lipiany,
które zaliczone są do kategorii dróg powiatowych w wysokości 75.000 zł
§ 13

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych do wysokości 500.000 zł
przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 15

Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami
2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 16

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 17

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym na kwotę 1.000.000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
2. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu Pyrzyckiego


PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY GOCLIK
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Żmuda

Data wytworzenia:
22 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
22 cze 2021, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:25