Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego

Pyrzyce, dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

D.272.18.1.2021.KKo

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.

 

 

zapraszamy do składania ofert na

 

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych

na terenie powiatu pyrzyckiego

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74 – 200 Pyrzyce

Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

 

 1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie odnowy istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego.

Ogólna powierzchnia do namalowania wynosi 2 570,71 m2. Wykaz oznakowania poziomego do odnowienia objętego przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.

Wykonanie oznakowania poziomego należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi  w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowiącymi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (załącznik nr 4 do zapytania) określającą wymagania dotyczące wykonania odnowy.

kod CPV   45.23.32.21-4 – Malowanie nawierzchni

                  45.23.32.70-2 – Malowanie nawierzchni parkingów

UWAGA:

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w pierwszej kolejności zostało zrealizowane na terenie miast Pyrzyce i Lipiany.

2. Zmawiający informuje, że cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające z zakresu prac, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 6 miesięcy.

Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

Zamawiający uzna w/w warunek udziału za spełniony, jeśli Oferent udokumentuje, że w ostatnich 5 latach (licząc od dnia ogłoszenia przedmiotowego zapytania ofertowego), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizował przynajmniej jedną umowę na wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wypełniony –  załącznik 3 do niniejszego zapytania wraz z załączeniem dowodów, że prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stawie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

 

UWAGA:

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
 1. Z postępowania o zamówienie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

a.a  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

a.b posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

a.c  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

a.d  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Formularza oferty, metodą graniczną spełnia – nie spełnia.

 

 1. Oferty złożone po terminie składania zostaną odrzucone z postępowania bez ich otwarcia.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: cena (100 %)

Ceną braną pod uwagę będzie cena brutto oferty – cena za realizację całości zamówienia.

 

a)  Cena brutto - C

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

                             Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

                                 C =                                                                                      x  100 pkt.                                                                                         

                                                   Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów przyznanych w ramach kryterium wyboru oferty – cena.

            W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą najniższą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od ceny oferty podstawowej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipiańska 4; 74 – 200 Pyrzyce; sekretariat pokój 106 w zamkniętej kopercie. Na kopercie proszę umieścić adnotację: „Oferta na Odnowę oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego– nie otwierać przed 27.08.2021 r. godz. 13:00

 

Termin składania ofert do: 27.08.2021 r. godz. 13:00

 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, wszelkie zapytania należy kierować w formie pisemnej: fax, email, poczta na adres:

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74 – 200 Pyrzyce

Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Andrzej Drabczyk – Główny specjalista ds. utrzymania dróg

tel. 91 88 11 379, e-mail: a.drabczyk@pyrzyce.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. Powtórzenie czynności lub unieważnienie postępowania:
 1. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

                                                                                                         


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załacznik 1 -oferta (DOCX, 21.27Kb) 2021-08-20 12:34:57 15
Załącznik 2 Wykaz oznakowania poziomego do odnowienia 2021 (PDF, 174.31Kb) 2021-08-20 12:34:57 17
Załącznik 3 Wykaz pra (DOCX, 14.55Kb) 2021-08-20 12:34:57 15
Załącznik 4 SST oznakowanie (ODT, 56.49Kb) 2021-08-20 12:34:57 16
Załącznik 5 Umowa oznakowanie poziome projekt (PDF, 108.77Kb) 2021-08-20 12:34:57 13
zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 33.79Kb) 2021-08-30 07:26:53 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kotarska

Data wytworzenia:
20 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Artur Żmuda

Data publikacji:
20 sie 2021, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Artur Żmuda

Data aktualizacji:
30 sie 2021, godz. 07:26