logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Biuro Geodezji
ZADANIA1. W sk艂ad Biura Geodezji wchodz膮:
1) Biuro Geodety Powiatowego (symbol BG.BGP),
2) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (symbol BG.PODGiK).
2. Do zada艅 Biura Geodety Powiatowego nale偶y wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z realizowaniem zada艅 Starosty z zakresu administracji rz膮dowej wynikaj膮cych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:
1) planowanie prac geodezyjnych zwi膮zanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczeg贸lno艣ci z tworzeniem, prowadzeniem i udost臋pnianiem baz danych:
a) ewidencji grunt贸w i budynk贸w (katastru nieruchomo艣ci);
b) geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
c) rejestru cen i warto艣ci nieruchomo艣ci;
d) szczeg贸艂owych osn贸w geodezyjnych;
e) oraz dla obszar贸w miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudow臋 teren贸w wiejskich baz danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
f) tworzenie i udost臋pnianie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2) w oparciu o obowi膮zuj膮ce przepisy prawa przygotowywanie i przeprowadzanie post臋powa艅 w sprawie wy艂onienia wykonawc贸w prac geodezyjnych i udzia艂 w czynno艣ciach zwi膮zanych z odbiorem zlecanych prac;
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego poprzez dostosowanie systemu do zmieniaj膮cych si臋 przepis贸w prawa;
4) przeprowadzanie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
5) przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;
6) przeprowadzanie scale艅 i wymiany grunt贸w;
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomo艣ci oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci;
8) ochrona znak贸w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych te znaki;
9) prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych rozbie偶no艣ci lub b艂臋dy zawarte w zgromadzonych materia艂ach zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
10) wszczynanie z urz臋du lub na wniosek strony post臋powa艅 administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w i przygotowywanie projekt贸w decyzji w sprawie wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych;
11) prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych w sprawie odmowy przyj臋cia do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych i innych materia艂贸w sporz膮dzonych przez wykonawc臋 prac geodezyjnych i kartograficznych i przygotowanie projekt贸w decyzji w sprawie odmowy ich przyj臋cia;
12) przyjmowanie wniosk贸w i prowadzenie post臋powa艅 w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji grunt贸w oraz opracowywanie projekt贸w decyzji zatwierdzaj膮cych zmian臋 klasyfikacji;
13) przyjmowanie wniosk贸w o udost臋pnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym i ich udost臋pnianie w postaci wypis贸w z rejestr贸w, kartotek i wykaz贸w operatu ewidencyjnego oraz wyrys贸w z mapy ewidencyjnej;
14) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie sporu dotycz膮cego zakresu udost臋pnianych materia艂贸w zasobu geodezyjnego lub wysoko艣ci op艂aty za udost臋pnione materia艂y;
15) przygotowywanie sprawozda艅 na temat realizowanych zada艅 oraz wykorzystanych na ich realizacj臋 艣rodk贸w finansowych dla Zachodniopomorskiego Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i G艂贸wnego Geodety Kraju;
16) przygotowanie projekt贸w akt贸w prawnych Starosty, a tak偶e informacji, sprawozda艅 i projekt贸w uchwa艂 wnoszonych pod obrady Zarz膮du i Rady.
3. Do zada艅 Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nale偶y:
1) gromadzenie, prowadzenie i aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczeg贸lno艣ci baz danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w (EGiB), w tym rejestru cen i warto艣ci nieruchomo艣ci (RCWN), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiekt贸w topograficznych (BDOT500);
2) weryfikacja pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami prawa obowi膮zuj膮cymi w geodezji i kartografii zbior贸w danych i innych materia艂贸w stanowi膮cych wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzanie narad koordynacyjnych;
4) udost臋pnianie zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym materia艂贸w i zbior贸w danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym tworzenie udost臋pnianie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 i naliczanie op艂at za udost臋pniane materia艂y;
5) udost臋pnianie kopii dokument贸w uzasadniaj膮cych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego i plik贸w komputerowych sformatowanych zgodnie z obowi膮zuj膮cym standardem wymiany danych;
6) uwierzytelnianie dokument贸w i innych opracowa艅 udost臋pnianych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby post臋powa艅 administracyjnych, s膮dowych lub czynno艣ci cywilnoprawnych;
7) wydawania licencji okre艣laj膮cych uprawnienia podmiotu dotycz膮ce mo偶liwo艣ci wykorzystania udost臋pnianych mu materia艂贸w z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ustalania nale偶nej op艂aty za udost臋pniane z tego zasobu materia艂y;
8) sporz膮dzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawie艅 danych obj臋tych ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w;
9) sporz膮dzanie zestawie艅, sprawozda艅, harmonogram贸w, ankiet statystycznych zwi膮zanych z prowadzeniem, aktualizacj膮 i udost臋pnianiem powiatowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego, jako艣ci gromadzonych w nim danych, zg艂osze艅 prac geodezyjnych itp.;
10) na polecenie Geodety Powiatowego wykonywanie innych czynno艣ci zwi膮zanych z realizowaniem przez Starost臋 zada艅 wynikaj膮cych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-07-10 14:21:13
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-14 10:17:07
Liczba wy艣wietle艅 : 583

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.07.2008 13:21poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.07.2008 13:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13004799