logo
logo
Programy dot. zada艅 publicznych » Wsp贸艂praca z Organizacjami Pozarz膮dowymi
Og艂oszenie

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2019 roku

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2019 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2019 roku.

I. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Pyrzyckiego w 2019 roku, stosownie do wymaga艅 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

II. Podmioty uprawnione do z艂o偶enia oferty
1. Podmiotami uprawnionymi do z艂o偶enia oferty s膮 organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸re spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
1) posiadaj膮 co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych,
2) posiadaj膮 co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 ze 艣wiadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pi臋ciu lat bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych z艂o偶enie oferty lub co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 ze 艣wiadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
3) przedstawi膮 zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym, doradc膮 podatkowym lub osob膮, o kt贸rej mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 i art. 11 ust. 3 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od 1 stycznia 2019 r.
4) daj膮 gwarancj臋 nale偶ytego wykonania zadania, w szczeg贸lno艣ci przez z艂o偶enie pisemnego zobowi膮zania:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej lub nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego, a tak偶e ich dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego, rzetelnego i etycznego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej
lub nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w,
5) opracowa艂y i stosuj膮 standardy obs艂ugi i wewn臋trzny system kontroli jako艣ci nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczonego nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej nie mo偶e ubiega膰 si臋 organizacja pozarz膮dowa, kt贸ra w okresie dw贸ch lat poprzedzaj膮cych przyst膮pienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczy艂a si臋 z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzysta艂a dotacj臋 niezgodnie z celem jej przyznania, jak r贸wnie偶 organizacja pozarz膮dowa,
z kt贸r膮 Starosta rozwi膮za艂 umow臋. Termin dw贸ch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia si臋
z dotacji i zwrotu nienale偶nych 艣rodk贸w wraz z odsetkami albo rozwi膮zania umowy.

III. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zada艅
Na realizacj臋 zadania w roku 2019 r. przeznacza si臋 kwot臋 64.020,00 z艂 brutto - s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t cztery tysi膮ce dwadzie艣cia z艂otych, w tym 3.960 z艂 brutto - s艂ownie: trzy tysi膮ce dziewi臋膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych na zadania w zakresie edukacji prawnej.

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizacj臋 powy偶szego zadania okre艣laj膮 przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p贸藕n. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p贸藕n. zm.)
2. Dotacja przyznana organizacji pozarz膮dowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej okre艣lonych, w 12 miesi臋cznych ratach.
3. Ramowy wz贸r umowy okre艣la rozporz膮dzenie przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

V. Terminy i spos贸b sk艂adania ofert
1. Termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 1500.
2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce (I pi臋tro - pok贸j Nr 106), w godzinach urz臋dowania (pon. 800 - 1600, w pozosta艂e dni tygodnia 700-1500) lub przesy艂k膮 listow膮. Nie b臋d膮 przyjmowane oferty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮, faxem. O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu oferty do Starostwa.
3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych, opisanych kopertach. Na kopercie nale偶y wpisa膰 nazw臋 zadania oraz podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋.
4. Oferty nale偶y sk艂ada膰 zgodnie ze wzorem okre艣lonym w Rozporz膮dzeniu przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzaj膮cy status prawny oferenta
i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych,
2) statut organizacji, sprawozdanie za rok ubieg艂y: merytoryczne z prowadzonej dzia艂alno艣ci oraz finansowe,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋 ni偶 wynikaj膮cy z Krajowego Rejestru S膮dowego lub innego w艂a艣ciwego rejestru - pe艂nomocnictwo potwierdzaj膮ce upowa偶nienie do dzia艂ania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radc膮 prawnym ewentualnie
z doradc膮 podatkowym lub osobami, o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 i art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z p贸藕n. zm.),
5) zobowi膮zania podpisane przez osoby umocowane do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu oferenta do:
a) zapewnienia poufno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej,
w szczeg贸lno艣ci w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interes贸w,
6) dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego do艣wiadczenia w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych,
7) dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego do艣wiadczenia zwi膮zanego ze 艣wiadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pi臋ciu lat bezpo艣rednio poprzedzaj膮cych z艂o偶enie oferty lub co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu zada艅 wi膮偶膮cych si臋 ze 艣wiadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
8) dokumenty potwierdzaj膮ce wprowadzenie i stosowanie u oferenta standard贸w obs艂ugi
i wewn臋trzny system kontroli jako艣ci 艣wiadczonego nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego,
9) za艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w art. 11 ust. 3 a pkt 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wydane dla osoby maj膮c膮 prowadzi膰 nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie.
6. Kopie wymaganych za艂膮cznik贸w powinny by膰 potwierdzone przez oferenta za zgodno艣膰
z orygina艂em. Oferta z艂o偶ona bez wymaganych za艂膮cznik贸w jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Rozpatrywane b臋d膮 wy艂膮cznie oferty kompletne i prawid艂owe, z艂o偶one wed艂ug obowi膮zuj膮cego wzoru, w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu konkursowym.
8. Prowadzenie punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz膮dowej, w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania zadania przekroczy wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
9. Z organizacj膮 wy艂onion膮 w konkursie zostanie podpisana umowa, w kt贸rej zostan膮 okre艣lone szczeg贸艂owe warunki prowadzenia zadania oraz spos贸b finansowania i rozliczenia si臋 z przyznanej dotacji.
10. W przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wp艂ynie 偶adna oferta, lub oferta spe艂niaj膮ca wszelkie wymogi formalne okre艣lone w niniejszym og艂oszeniu, obejmuj膮ca 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa prawnego, a wp艂yn膮 jedynie oferty na wykonywanie nieodp艂atnej pomocy prawnej w贸wczas mo偶liwym jest wybranie oferty tylko na wykonywanie nieodp艂atnej pomocy prawnej.

VI. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Wyboru oferty dokonuje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w formie uchwa艂y po zapoznaniu si臋
z opini膮 Komisji Konkursowej, kt贸ra ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, maj膮c na wzgl臋dzie wyb贸r oferty najlepiej s艂u偶膮cej realizacji zadania. Karta oceny oferty stanowi za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego og艂oszenia. Rozstrzygni臋cie konkursu podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci na tablicy og艂osze艅 oraz w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Sk艂ad komisji oraz zasady jej pracy okre艣la uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
3. Do uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert nie stosuje si臋 trybu odwo艂awczego.
4. Oferty wraz z za艂膮cznikami nie b臋d膮 zwracane oferentom.
5. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostan膮 bez zb臋dnej zw艂oki po og艂oszeniu wynik贸w otwartego konkursu ofert.
6. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zastrzega sobie prawo odst膮pienia od rozstrzygni臋cia konkursu ofert bez podania przyczyn.

VII. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie ma by膰 realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w lokalach punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej usytuowanych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Lokale punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej mieszcz膮 si臋: w Pyrzycach w Urz臋dzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1, w Lipianach w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej przy ul. My艣liborskiej 3, w Bielicach w Urz臋dzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, w Kozielicach 73 w Urz臋dzie Gminy Kozielice, w Przelewicach w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej Przelewice 75, w Warnicach 66 w Urz臋dzie Gminy w Warnicach. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zadania okre艣lone b臋d膮 w umowie.
2. Osobom ze znaczn膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, kt贸re nie mog膮 stawi膰 si臋 w punkcie osobi艣cie oraz osobom do艣wiadczaj膮cym trudno艣ci w komunikowaniu si臋, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j臋zyku migowym i innych 艣rodkach komunikowania si臋 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mo偶e by膰 udzielana nieodp艂atna pomoc prawna lub 艣wiadczone nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie, z wy艂膮czeniem nieodp艂atnej mediacji, tak偶e poza punktem albo za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰. Udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o kt贸rej mowa
w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwi臋kszenia 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania
w danym roku.
3. Zleceniobiorca zobowi膮zany jest m.in. do:
a) prowadzenia punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie
z harmonogramem stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego og艂oszenia,
b) w przypadku, gdy liczba os贸b uprawnionych, kt贸rym ma zosta膰 udzielona nieodp艂atna pomoc prawna lub 艣wiadczone nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie uniemo偶liwia sprawne umawianie termin贸w wizyt w punkcie powiatu pyrzyckiego czas trwania dy偶uru mo偶e ulec wyd艂u偶eniu do co najmniej 5 godzin dziennie, wyd艂u偶enie czasu trwania dy偶uru nast臋puje na 偶膮danie Starosty,
c) udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach okre艣lonych w art. 3 a, art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z p贸藕n. zm.),
d) wykonywania zada艅 z zakresu edukacji prawnej, realizowanych w zwi膮zku z problemami zg艂aszanymi w trakcie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczeg贸lno艣ci
w formach, o kt贸rych mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1 stycznia 2019 r. Szczeg贸艂owe formy realizacji zada艅 z zakresu edukacji prawnej okre艣lone zostan膮 w umowie,
e) z艂o偶enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wed艂ug wzoru okre艣lonego
w Rozporz膮dzeniu przewodnicz膮cego komitetu do spraw po偶ytku publicznego w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057,
f) 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w ramach dy偶ur贸w dotycz膮cych udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej.

VIII. Zrealizowane przez Powiat Pyrzycki w roku og艂oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju
Zadania z zakresu udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej w 2016 roku nie by艂y realizowane
w Powiecie Pyrzyckim przez organizacje pozarz膮dowe. W 2017 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z dotacj膮 w wysoko艣ci 60.725,88 z艂. W roku 2018 r. zadanie polegaj膮ce na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pyrzyckiego powierzone zosta艂o fundacji z kwot膮 dotacji w wysoko艣ci 60.725,88 z艂.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC25.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12018-11-09 11:24:53386
.DOC17.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22018-11-09 11:24:58365
.DOC21 KB POBIERZwyb贸r oferty2018-12-12 11:11:18387
.PDF299 KB POBIERZuchwa艂a2018-12-12 11:11:26322

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-11-09 11:24:06
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-09 11:24:06
Liczba wy艣wietle艅 : 889licznik odwiedzin: 13004720