logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 rPROTOK脫艁 Nr 57/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
W roku 2015 odb臋d膮 si臋 jubileuszowe XXXV Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. G艂贸wny organizator Pyrzycki Dom Kultury zwraca si臋 z pro艣b膮 o wsparcie finansowe. Starosta poinformowa艂 zarz膮d, 偶e rozmawia艂 w tej sprawie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzyma艂 obietnic臋, 偶e Ministerstwo rozwa偶y mo偶liwo艣膰 wsparcia finansowego tej imprezy. Powiat w swoim bud偶ecie ma niewiele 艣rodk贸w na takie cele, ale mo偶e s艂u偶y膰 pomoc膮 rzeczow膮 i podobnie jak w latach poprzednich udost臋pni膰 miejsca noclegowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie pomocy rzeczowej w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyb贸r zada艅 planowanych do uj臋cia w ramach Kontraktu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego 2014-2020. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt Kontraktu i wykaz zg艂oszonych zada艅. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e koncepcja Kontraktu Samorz膮dowego opiera si臋 na podejmowaniu dzia艂a艅 prorozwojowych. Zadania uj臋te w projekcie nie s膮 ze sob膮 powi膮zane i brak jest jakiej艣 koncepcji rozwojowej. Zaproponowa艂, aby zweryfikowa膰 ten projekt wraz z przedstawicielami gmin i osobami maj膮cymi do艣wiadczenie w opracowywaniu projekt贸w. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu
o przedstawienie spraw zwi膮zanych z bud偶etem.
Skarbnik przedstawi艂 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015. Opinia jest pozytywna, ale zawiera pewne sugestie, kt贸re zapisy nale偶a艂oby zmieni膰.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026. Opinia jest pozytywna.
Skarbnik przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015. Do projektu uchwa艂y wprowadza si臋 zapisy zgodnie z opini膮 RIO. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026. Zmiany w bud偶ecie musia艂y zosta膰 r贸wnie偶 uj臋te w wieloletniej prognozie finansowej. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Z kolei Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zwi臋ksza si臋 dochody w艂asne o kwot臋 13 639 z艂 stanowi膮c膮 uzupe艂nienie dochod贸w powiat贸w, kt贸re w roku poprzedzaj膮cym dany rok bud偶etowy otrzyma艂y dotacj臋 z bud偶etu pa艅stwa na prowadzenie dom贸w pomocy spo艂ecznej. Zmniejsza si臋 wydatki w艂asne
o kwot臋 102 000 z艂 pochodz膮c膮 z rezerwy celowej na zabezpieczenie 艣rodk贸w na zap艂at臋 raty dla Geotermii Pyrzyce w wyniku podpisanej w 2010 r. ugody w sprawie sp艂aty zobowi膮za艅 SPZOZ w Likwidacji. Uzyskan膮 kwot臋 115 639 z艂 przeznacza si臋 na wydatki zwi膮zane ze sp艂at膮 zobowi膮za艅 po zlikwidowanym SPZOZ. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo艂ecznej, w wysoko艣ci 28 643 z艂, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z przeznaczeniem na wsparcie rodzin zast臋pczych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zawarcie i sfinansowanie umowy na prowadzenie nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu do prowadzenia
i obs艂ugi zasobu geodezyjnego. Oprogramowanie GEO-INFO stworzy艂a firma SYSTHERM-INFO z Poznania. W ramach umowy b臋dzie sprawowa艂a nadz贸r informatyczny nad funkcjonowaniem systemu, jego aktualizacj臋 i pomoc techniczn膮. Do roku 2014 koszty nadzoru pokrywane by艂y z dotacji, ale od 2015 r. ju偶 nie b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 艣rodk贸w z dotacji na ten cel. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyznanie nagr贸d uznaniowych dla pracownik贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w roku 2014. W bud偶ecie powiatu na rok 2014 nie by艂y przewidziane fundusze nagr贸d we wszystkich jednostkach organizacyjnych w zwi膮zku z tym zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przyznanie nagr贸d dla pracownik贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o przekazaniu w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. Przekazuje si臋 w trwa艂y zarz膮d 19 nieruchomo艣ci znajduj膮cych si臋 w ci膮gu dr贸g powiatowych, kt贸re sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy decyzji GN.III.7532.4.34.2014.MG Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrze艣nia 2014 r. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. S膮 to dwie nieruchomo艣ci w ci膮gu drogi 艁ozice-Trzeb贸rz przekazane przez Gmin臋 Kozielice aktem notarialnym repertorium "A" numer 1455/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach. W regulaminie zosta艂a wprowadzona nowa kom贸rka organizacyjna - archiwum zak艂adowe. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Od 2006 roku do reprezentowania Powiatu w Zwi膮zku Celowym Powiat贸w wyznaczeni zostali Wiktor To艂oczko - Starosta Pyrzycki i Krzysztof Kunce - Geodeta Powiatowy. Zako艅czenie kadencji 2010-2014 powoduje konieczno艣膰 dokonania kolejnych zmian w tym zakresie i podj臋cia przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego stosownej uchwa艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 temat贸w, kt贸re nale偶a艂oby umie艣ci膰 w planie pracy rady powiatu na rok 2915. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przedstawienie tej propozycji przewodnicz膮cemu rady powiatu.
Bart艂omiej Kr贸likowski zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania, na kt贸rym zostan膮 okre艣lone zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Starosta zadeklarowa艂, 偶e takie spotkanie zostanie zorganizowane.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-01-12 11:20:45
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-12 11:20:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1461licznik odwiedzin: 12794249