logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacj

Uchwa艂a Nr 10/2014
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 lutego 2014 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋
w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) oraz uchwa艂y
Nr XXXI/163/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2014, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
W za艂膮czniku do uchwa艂y Nr 7/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji, w Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych, Rozdzia艂 VI otrzymuje brzmienie:

"Rozdzia艂 VI. Termin sk艂adania ofert:

Oferty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Biurze Obs艂ugi Interesanta Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach lub za po艣rednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2014 r. do godz. 15.00

Uwaga :
1. O z艂o偶eniu oferty w terminie decyduje data wp艂ywu do urz臋du, a nie data stempla pocztowego.
2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z piecz臋ci膮 lub nazw膮 oferenta,
z podaniem numeru i nazwy og艂oszonego konkursu oraz nazw膮 w艂asnego zadania konkursowego.
3. Oferty nie spe艂niaj膮ce powy偶szych wymog贸w nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u
w konkursie.".

搂 2.
Uchwa艂a zmieniaj膮ca og艂oszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-21 07:55:54
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-21 07:55:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1462licznik odwiedzin: 13014172