logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
PROTOK脫艁 Nr 62/2013
z dnia 11 grudnia 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Wicestarosta Robert Betyna powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Po analizie wniosk贸w z艂o偶onych do Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej zaistnia艂a konieczno艣膰 dokonania przesuni臋膰 pomi臋dzy zadaniami. Proponuje si臋 zmniejszenie kwoty przeznaczonej na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu o kwot臋 5.110 z艂. oraz zmniejszenie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych o kwot臋 1.000 z艂 i przeznaczenie kwoty 6.110 z艂. na zwi臋kszenie dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za. Z uwagi na to, 偶e projekt zosta艂 z艂o偶ony po terminie, w kt贸rym ustala si臋 porz膮dek obrad sesji, Wicestarosta zobowi膮za艂 dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do sk艂adania projekt贸w z odpowiednim wyprzedzeniem, nawet je偶eli ostateczne kwoty nie s膮 jeszcze znane. Korekt臋 mo偶na przeprowadzi膰 przed podj臋ciem uchwa艂y.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie dostaw tablic rejestracyjnych. W dniu 10 grudnia 2013 r. odby艂o si臋 otwarcie ofert na realizacj臋 dostaw tablic rejestracyjnych pojazd贸w do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Na to zadanie przeznaczono 50 000 z艂. Najni偶sza ze z艂o偶onych ofert by艂a wy偶sza od tej kwoty. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w przeznaczonych na dostaw臋 tablic rejestracyjnych do kwoty 59 164,85 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie kwoty przeznaczonej na finansowanie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego. W dniu 9 grudnia 2013 r. odby艂o si臋 otwarcie ofert na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego. Na to zadanie przeznaczono 105 290,07 z艂. Najni偶sza ze z艂o偶onych ofert by艂a wy偶sza od tej kwoty. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie 艣rodk贸w przeznaczonych na ubezpieczenie do kwoty 108 321 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do programu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt "Najlepszy w zawodzie" umo偶liwi podwy偶szenie atrakcyjno艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia zawodowego. Uczniowie b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 odbywania praktyk zawodowych w renomowanych i profesjonalnych przedsi臋biorstwach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮
nr 15/9 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶a si臋 zgod臋 Pracowni Projektowej PROGAZ-PP S.C. z siedzib膮 w Szczecinie na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji na dzia艂kach nr 7/2, nr 7/5 i nr 7/10 obr臋b 12 miasta Pyrzyce infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Uzgadnia si臋 lokalizacj臋 infrastruktury elektroenergetycznej obejmuj膮cej budow臋 kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej oraz wyra偶a si臋 zgod臋 na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci w celu wykonania rob贸t. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad cz臋艣ci膮 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka nr 7/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przeznaczonej na siedzib臋 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wniosek dotyczy cz臋艣ci pomieszcze艅 na trzecim pi臋trze budynku, kt贸re obecnie jest
w trwa艂ym zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. W zwi膮zku z przeniesieniem do tych pomieszcze艅 siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 protoko艂y z przetarg贸w na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y zosta艂a wystawiona nieruchomo艣膰 po艂o偶ona w Czernicach, po by艂ym Domu Dziecka oraz nieruchomo艣膰 po艂o偶ona w Pyrzycach przy ul Pozna艅skiej 1. Do tych przetarg贸w nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protoko艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie obiekt贸w mostowych administrowanych przez Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Przegl膮dowi podstawowemu poddano 7 obiekt贸w, w tym na czterech obiektach wykonano ekspertyzy. Wyniki przegl膮d贸w i ekspertyz wykazuj膮 niedostateczny stan wi臋kszo艣ci obiekt贸w. Wymagaj膮 one natychmiastowych prac remontowych. Szacunkowy koszt wykonania zalece艅 pokontrolnych na czterech najbardziej zniszczonych obiektach wynosi 450 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 i do czasu podj臋cia decyzji o rozpocz臋ciu prac remontowych, kt贸ra jest zale偶na od mo偶liwo艣ci finansowych, zaleci艂 ograniczenie eksploatacji most贸w poprzez zmniejszenie dopuszczalnej pr臋dko艣ci i ci臋偶aru przeje偶d偶aj膮cych przez nie pojazd贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-02-04 13:44:51
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-04 13:44:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1557licznik odwiedzin: 12795231