logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 65/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok

Uchwa艂a Nr 65/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595), 搂 1 ust. 2 uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego i zgodnie z poz. 2 terminarza prac nad projektem bud偶etu Powiatu, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do cytowanej uchwa艂y, oraz uchwa艂y Nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Ustala si臋 wytyczne obowi膮zuj膮ce przy opracowywaniu materia艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2. Do wykonania uchwa艂y zobowi膮zuje si臋 podleg艂e jednostki bud偶etowe realizuj膮ce zadania Powiatu Pyrzyckiego we w艂asnym zakresie, b膮d藕 za po艣rednictwem nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

1. Wiktor To艂oczko
2. Robert Betyna
3. Jaros艂aw StankiewiczW Y T Y C Z N E DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUD呕ETU POWIATU PYRZYCKIEGO
NA ROK 2014


1. Materia艂y planistyczne do wst臋pnego projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 r.
winny by膰 opracowane z uwzgl臋dnieniem poni偶szych wska藕nik贸w:

1.1 Wzrostu wynagrodze艅 o 0 %.

1.2 Wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) o
0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego.

1.3 Wzrost wydatk贸w maj膮tkowych o 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.

2. Materia艂y planistyczne do projektu bud偶etu powiatu na 2014 r. winne by膰 sporz膮dzone na
formularzach za艂膮czonych do niniejszych wytycznych:
za艂. Nr 1 - prognoza dochod贸w bud偶etowych na 2014 r.
za艂. Nr 1.1 - prognoza przychod贸w i wydatk贸w, dochod贸w w艂asnych jednostek
bud偶etowych na 2014 r. - w oparciu o art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
za艂. Nr 2 i 2.1 - prognoza wydatk贸w bud偶etowych na 2014 r.
za艂. Nr 3 - prognoza zatrudnienia i funduszu p艂ac na 2014 r. (og贸艂em)
za艂. Nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 - prognoza zatrudnienia i funduszu p艂ac na 2014 r.
(w uszczeg贸艂owieniu)
za艂. Nr 4 - program realizacji wieloletnich zada艅 inwestycyjnych na lata 2014 - 2016.
za艂. N 5 - zestawienie inwestycji i zakup贸w inwestycyjnych planowanych
do realizacji w 2014 r.
za艂. Nr 6 - wykaz jednostek dla kt贸rych zaplanowano dotacje podmiotowe na 2014 r.
za艂. Nr 7 - prognoza wydatk贸w na projekty planowane do realizacji w ramach
poszczeg贸lnych program贸w operacyjnych w latach 2014 i kolejnych.

3. Na podstawie materia艂贸w planistycznych, o kt贸rych mowa w pkt. 1 i 2 wytycznych - jednostki
organizacyjne Powiatu opracowuj膮 formularze na wzorach stanowi膮cych za艂膮czniki Nr 1 - 7.

Do za艂膮cznika Nr 2 - zawieraj膮cego prognoz臋 wydatk贸w plac贸wki o艣wiatowo - wychowawcze winne do艂膮czy膰:

. opis zada艅 i cel贸w, kt贸re zamierzaj膮 realizowa膰 w roku szkolnym 2013/2014 bior膮c pod uwag臋 czynniki demograficzne oraz potrzeby wynikaj膮ce z realizacji ustawy o o艣wiacie,
. informacj臋 o liczbie oddzia艂贸w w szko艂ach oraz 艂膮cznej liczbie uczni贸w w szko艂ach i plac贸wkach wychowawczych,
. informacj臋 o przewidywanej liczbie uczni贸w korzystaj膮cych z internatu.

Do za艂膮cznik贸w Nr 4 i 5 - zawieraj膮cych plany finansowo - rzeczowe inwestycji i
zakup贸w inwestycyjnych niezb臋dne jest merytoryczne uzasadnienie wraz ze wskazaniem
藕r贸de艂 ich sfinansowania (艣rodki w艂asne jednostki lub z zewn膮trz - poda膰 jakie).

4. Jednostki bud偶etowe przed艂o偶膮 - opracowane na w艂a艣ciwych formularzach - materia艂y planistyczne wraz z wymaganym szczeg贸艂owym uzasadnieniem i informacjami uzupe艂niaj膮cymi do Wydzia艂u Finansowego Starostwa (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 10 pa藕dziernika 2013 r.

5. Kom贸rki organizacyjne Starostwa potrzeby materia艂owo - finansowe w zakresie swojego funkcjonowania przed艂o偶膮 do Wydzia艂u Organizacyjno - Prawnego (pok贸j Nr 118)
- w terminie do dnia 21 wrze艣nia 2013 r.

6. Wydzia艂 Organizacyjno - Prawny - zbiorcze zestawienie w zakresie zabezpieczenia spraw gospodarczych i funkcjonowania Starostwa, w tym wydatk贸w na remonty i zakupy inwestycyjne - dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

7. Wydzia艂 Organizacyjno - Prawny opracuje zestawienie w zakresie wydatk贸w na szkolenia pracownik贸w (wg szczeg贸艂owego planu szkole艅 na 2014 r.)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

8. Wydzia艂 Organizacyjno - Prawny wraz z Wydzia艂em Finansowym opracuj膮 zestawienie w
zakresie wydatk贸w na przewidywane wynagrodzenia pracownik贸w Starostwa (w tym: na podstawie um贸w zlecenia), z uwzgl臋dnieniem wszystkich obowi膮zuj膮cych sk艂adnik贸w, zmian w ci膮gu roku, nagr贸d jubileuszowych itp. - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

9. Pe艂nomocnik Starosty ds. funduszy pomocowych opracuje zestawienie w zakresie
wydatk贸w projektowych do realizacji w ramach poszczeg贸lnych program贸w operacyjnych, o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

10. Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami - opracuje plan wydatk贸w na zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej w rozdzia艂ach:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo艣ciami - z wykazem zamierze艅
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - z wykazem zamierze艅
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z wykazem zamierze艅
oraz wykaz nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego planowanych do sprzeda偶y w 2014 r. z przewidywan膮 cen膮 ich zbycia - i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

11. Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa - opracuje plan wydatk贸w na zadania
w艂asne w rozdzia艂ach:
02001 - Gospodarka le艣na, - z wykazem zamierze艅
02002 - Nadz贸r nad gospodark膮 le艣n膮 - z wykazem zamierze艅
90019 - Wp艂ywy i wydatki zwi膮zane z gromadzeniem 艣rodk贸w z op艂at
i kar za korzystanie ze 艣rodowiska (dochody) - z wykazem zamierze艅
90095 - Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 (wydatki) - z wykazem zamierze艅
- i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

12. Pe艂nomocnik Starosty ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego, spraw obronnych i wsp贸艂pracy z powiatowymi s艂u偶bami i stra偶ami - opracuje plan wydatk贸w na zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej w rozdziale:
75045 - Kwalifikacja wojskowa - uwzgl臋dniaj膮c koszty us艂ug medycznych, materia艂y
i us艂ugi oraz inne wydatki zwi膮zane z przeprowadzeniem poboru,
75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa
75818 - Rezerwy og贸lne i celowe - rezerwa celowa na zarz膮dzanie kryzysowe
- i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j 122)
- w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2013 r.

13. Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- opracuje plan podzia艂u subwencji o艣wiatowej na poszczeg贸lne jednostki organizacyjne i
zadania
- opracuje plan wydatk贸w ze wskazaniem 藕r贸de艂 finansowania w zakresie zada艅
nadzorowanych przez Wydzia艂 w rozdzia艂ach :
. 63095 - Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 (turystyka)
. 75075 - Promocja jednostek samorz膮du terytorialnego (promocja)
. 80146 - Dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli
. 80195 - Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 (o艣wiata i wychowanie)
. 92116 - Biblioteki ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
. 92195 - Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
. 92695 - Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 (kultura fizyczna)
- i dostarczy do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) - w terminie 10 dni po otrzymaniu informacji z
Wydzia艂u Finansowego o przyznanej przez Ministra Finans贸w wst臋pnej kwoty cz臋艣ci
o艣wiatowej subwencji og贸lnej na 2014 r.

14. Wydzia艂 Finansowy Starostwa - dokona szczeg贸艂owej analizy otrzymanych
materia艂贸w planistycznych i na ich podstawie opracuje projekt dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu
Powiatu Pyrzyckiego na 2014 r.
- w terminie do dnia 12 listopada 2013 roku.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?137 KB POBIERZza艂膮czniki2013-09-17 11:23:37642

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-09-17 11:21:39
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-17 11:30:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2075

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.09.2013 10:30poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.09.2013 10:29poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.09.2013 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.09.2013 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.09.2013 10:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.09.2013 10:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13001106