logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Uchwa艂a Nr 53/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 lipca 2013 r.


w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz膮dzie powiatowym (j.t. 2013 r. Dz. U. poz. 595) w zwi膮zku art. 9g ust.2, art 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego w sk艂adzie okre艣lonym w za艂膮cznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Tryb dzia艂ania komisji okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
搂 3.

Komisje egzaminacyjne rozwi膮zuj膮 si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego
Wiktor To艂oczko .....................................
Robert Betyna .....................................
Jaros艂aw Stankiewicz .....................................


Za艂膮cznik nr 1
do uchwa艂y Nr 53/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 lipca 2013 r.1. Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadz膮cego - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;

2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny;


3. Pawe艂 Palczy艅ski - dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach;

4. Przemys艂aw Andrzej Jackowski - ekspert z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rolnictwa i filologii angielskiej;


5. Marek Kami艅ski - ekspert z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie mechaniki, edukacji ekonomicznej i przedsi臋biorczo艣ci, teoretycznych przedmiot贸w zawodowych i praktycznej nauki zawodu.


Za艂膮cznik nr 2
do uchwa艂y Nr 53/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 lipca 2013 r.Sk艂ad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego Pana Mariusza Cywi艅skiego, nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach, ubiegaj膮cego si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego:

1. Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadz膮cego - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji;

2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny;


3. Wanda K艂odawska - dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach;

4. Przemys艂aw Andrzej Jackowski - ekspert z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rolnictwa i filologii angielskiej;


5. Marek Kami艅ski - ekspert z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie mechaniki, edukacji ekonomicznej i przedsi臋biorczo艣ci, teoretycznych przedmiot贸w zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-08-27 12:07:31
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-27 12:07:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1591licznik odwiedzin: 13000804