logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XXVIII/150/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 66 oraz 42 ust. 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 217) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zwi膮zk贸w Zawodowych Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1
Dokonuje si臋 po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej:
1) Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego pod numerem 000000018188 oraz do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego w Szczecinie pod numerem nr KRS 0000178132
2) Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego pod numerem 000000018210 oraz do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego w Szczecinie pod nr KRS 0000183906
poprzez przeniesienie ca艂ego mienia Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach (przejmowanego) na Szpital Powiatowy w Pyrzycach (przejmuj膮cy) .

搂 2
Samodzielny publiczny zak艂ad opieki zdrowotnej powsta艂y w wyniku po艂膮czenia b臋dzie nosi艂 nazw臋: Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

搂 3
Z dniem po艂膮czenia:
1) mienie przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach staje si臋 mieniem przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
2) nale偶no艣ci i zobowi膮zania przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach staj膮 si臋 nale偶no艣ciami i zobowi膮zaniami przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;

搂 4
Do pracownik贸w przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach stosuje si臋 art. 23(1)ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z p贸藕n. zm.)

搂 5
Zobowi膮zuje si臋 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach do z艂o偶enia wniosku o wykre艣lenie przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach z rejestru podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 oraz Krajowego Rejestru S膮dowego w terminie nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie trzech miesi臋cy od dnia podj臋cia niniejszej uchwa艂y.

搂 6

Z dniem wykre艣lenia przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach z Krajowego Rejestru S膮dowego przejmuj膮cy - Szpital Powiatowy w Pyrzycach wst臋puje we wszystkie stosunki prawne, kt贸rych podmiotem by艂 przejmowany Zak艂ad Opieku艅czo - Leczniczy w Pyrzycach bez wzgl臋du na charakter prawny tych stosunk贸w.

搂 7
Z dniem po艂膮czenia dokonuje si臋 zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nadanego uchwa艂膮 nr XVIII/103/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku (ostatnia zmiana - uchwa艂a nr XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku) polegaj膮cej na:
1) w 搂 2 ust. 1 dopisuje si臋 tre艣膰: "-stacjonarnych i ca艂odobowych 艣wiadcze艅 zdrowotnych innych ni偶 szpitalne - 艣wiadczenia opieku艅cze i piel臋gnacyjne"
2) w 搂 3 ust. 3 dopisuje si臋 pkt 5 o tre艣ci: "realizacja zada艅 obronnych wynikaj膮cych z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi膮zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. 2012 Dz. U poz. 461 z p贸藕n. zm) oraz przepis贸w wykonawczych do tej ustawy."
3) w 搂 5 ust. 3 dodaje si臋 pkt 1a o tre艣ci: " z-cy Dyrektora ds. Opieki D艂ugoterminowej" .
4) Za艂膮czniki do Statutu nr 1 i 2 otrzymuj膮 nowe brzmienie takie jak za艂膮czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 8
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.


搂 9
Uchyla si臋 uchwa艂臋 nr XXVII/149/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
搂 10
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKIUZASADNIENIE


Rada Powiatu w dniu 8 maja 2013 roku podj臋艂a uchwa艂臋 Nr XXVII/149/13 w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w
Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach.
Termin 16 maja ustalony w uchwale zastosowano w celu podj臋cia jak najszybszych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uzyskania 艣rodk贸w z mechanizmu norweskiego. Zastosowanie tego terminu jest sprzeczne z art. 66 ust. 3 pkt. 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej.
Przyst臋puj膮c do opracowania nowego projektu uchwa艂y eliminuj膮cego wykryty w ramach samokontroli b艂膮d, oceniono, 偶e zakres zmian Statutu Szpitala Powiatowego nie jest uniemo偶liwiaj膮cy wyszczeg贸lnienie tych zmian w tre艣ci uchwa艂y, co spowodowa艂o zmian臋 uchwa艂y r贸wnie偶 w tym zakresie.

Celem po艂膮czenia samodzielnych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach jest poprawa sytuacji ekonomicznej Szpitala. Oddzia艂y po艂o偶niczo-ginekologiczny i neonatologiczny od 2009 roku przynios艂y straty w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach: 2009 r. - 300 tysi臋cy z艂otych, 2010 r. - 400 tysi臋cy z艂otych, 2011 r. - 700 tysi臋cy z艂otych, 2012 r. - 900 tysi臋cy z艂otych. Szpital w tych latach osi膮ga艂 pozytywny wynik finansowy poniewa偶 pozosta艂e oddzia艂y i poradnie specjalistyczne wypracowywa艂y 艣rodki, kt贸rymi pokryty zosta艂 niekorzystny wynik finansowy oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu si臋 wyniku finansowego i doprowadzenia do zad艂u偶enia szpitala, kt贸re
w obecnej sytuacji prawnej spowodowa艂oby konieczno艣膰 przekszta艂cenia szpitala w sp贸艂k臋 prawa handlowego rozwa偶ono mo偶liwo艣膰 likwidacji oddzia艂u po艂o偶niczo-ginekologicznego
i neonatologicznego, kt贸re nie s膮 w stanie wykona膰 us艂ug zakontraktowanych z Narodowym Funduszu Zdrowia. W miejsce us艂ug na tych oddzia艂ach planowano zwi臋kszenie kontraktu na innych oddzia艂ach, ale NFZ nie wyrazi艂 na to zgody. Zwi臋kszenie kontraktu mo偶liwe jest tylko na us艂ugi zwi膮zane z opiek膮 d艂ugoterminow膮. Dlatego przyj臋to wariant po艂膮czenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Umo偶liwi to dalszy rozw贸j ZOL-u poprzez jego modernizacj臋 i zwi臋kszenie liczby 艂贸偶ek o 100 %. Zachodniopomorski Oddzia艂 Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zaakceptowa艂 tak膮 reorganizacj臋. Propozycja likwidacji oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego
i po艂膮czenia jednostek zosta艂a przedstawiona pracownikom i mieszka艅com powiatu. Najmniej zadowolone z planowanych zmian by艂y pracownice likwidowanych oddzia艂贸w,
a szczeg贸lnie po艂o偶ne. Po艂o偶ne obawiaj膮 si臋, 偶e utrac膮 prawo wykonywania zawodu przechodz膮c do pracy na oddziale opieki d艂ugoterminowej. Proponowano inne rozwi膮zania, jak chocia偶by zmniejszenie zatrudnienia, po艂膮czenie oddzia艂贸w, od艂o偶enie w czasie reorganizacji. Wszystkie propozycje by艂y rozwa偶ane, ale ich wprowadzenie okaza艂o si臋
z r贸偶nych powod贸w niemo偶liwe. Istniej mo偶liwo艣膰 zachowania przez po艂o偶ne prawa do wykonywania zawodu, je偶eli raz na 5 lat podejmie trzymiesi臋czn膮 prac臋 wolontariuszki
w poradni dla kobiet. W trosce o kobiety, kt贸re obawiaj膮 si臋 utraty opieki, szpital planuje rozszerzenie dzia艂alno艣ci poradni dla kobiet i jej rozbudow臋 o sal臋 i gabinet zabiegowy,
w kt贸rym b臋dzie mo偶na przeprowadza膰 zabiegi ambulatoryjne. Rady spo艂eczne dzia艂aj膮ce przy Szpitalu Powiatowym i przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym wyrazi艂y pozytywn膮 opini臋 o planowanej reorganizacji.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-05-28 11:11:57
Data ostatniej modyfikacji : 2013-05-28 11:14:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1249

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.05.2013 10:14poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.05.2013 10:13poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.05.2013 10:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13004367