logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
PROTOK脫艁 Nr 13/2013
z dnia 26 marca 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2012. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej sprawozdanie do przeanalizowania i nie wnie艣li uwag do sprawozdania. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania. Nowelizacja ustawy o systemie o艣wiaty, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie 1 stycznia 2013 r. powoduje konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dotychczas obowi膮zuj膮cej uchwale w tej sprawie z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwrot koszt贸w rob贸t wykonanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych na rzecz ochrony 艣rodowiska, ze 艣rodk贸w przeznaczonych
w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska. W roku 2012 Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wykorzystanie przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych 艣rodk贸w z bud偶etu powiatu na udro偶nienie studzienek burzowych, odmulenie i wykopanie row贸w, osadzenie studzienek kontrolnych i u艂o偶enie ruroci膮gu do studni kanalizacji burzowej. Koszt tych prac wynosi 15 075 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na rok 2013 o t臋 kwot臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do uj臋cia tej zmiany w stosownej uchwale rady powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a obejmuje zmiany wynikaj膮ce ze zwi臋kszenia wydatk贸w przeznaczonych na przebudow臋 i modernizacj臋 budynku biurowego przy ul. M艂odych Technik贸w 7
w Pyrzycach na potrzeby domu dziecka, zwi臋kszenia wydatk贸w na dotacj臋 dla warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej oraz zwi臋kszenia planu finansowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zap艂acenie odsetek wynikaj膮cych z umowy wynajmu lokalu w Szpitalu Powiatowym przez likwidatora SPZOZ. Dyrektor szpitala wystawi艂 not臋 odsetkow膮 na kwot臋 162,81 z艂. Z opinii prawnej wynika, 偶e dyrektor szpitala mo偶e dokona膰 umorzenia tej kwoty na wniosek wskazuj膮cy wa偶ny interes d艂u偶nika - przeciwdzia艂anie uszczupleniu 艣rodk贸w publicznych wykorzystywanych mi臋dzy innymi na pomoc finansow膮 dla Szpitala. Ryszard Grzesiak dyrektor szpitala wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie odsetek po otrzymaniu wniosku w tej sprawie. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zap艂acenie odsetek
i zobowi膮za艂 likwidatora SPZOZ do przygotowania wniosku o ich umorzenie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Dyrektor Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za IV kwarta艂 2012 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2012. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Dyrektor Iwona Zibrowska przedstawi艂a korekt臋 planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach na rok 2012. Przyczyn膮 korekty by艂o zmniejszenie przychod贸w z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarz膮d zatwierdzi艂 korekt臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za IV kwarta艂 2012 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2012. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach na rok 2013. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala Powiatowego i dyrektor ZOL za IV kwarta艂 2012 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego na najbli偶szej sesji. By艂y to:
a) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy;
b) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego;
c) sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012;
d) sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2013;
e) informacja o przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach;
f) sprawozdanie z wykonanych zada艅 za rok 2012 przez: Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji;
g) ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim: Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-25 11:35:42
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-25 11:35:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1583licznik odwiedzin: 12795166