logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.PROTOK脫艁 Nr 8/2013
z dnia 26 lutego 2013 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Domu Dziecka
w Czernicach. W planie wydatk贸w zapisano kwot臋 200 tys. z艂 na przebudow臋
i modernizacj臋 budynku przeznaczonego na biura dom贸w dziecka. Na sp艂at臋 wszystkich zobowi膮za艅 potrzebna jest kwota 296 260 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu wydatk贸w b臋dzie mo偶liwe
z niewykorzystanych 艣rodk贸w z roku ubieg艂ego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w bud偶ecie powiatu w zwi膮zku
z realizacj膮 projektu "Nauka moj膮 szans膮", wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej. Warto艣膰 projektu w roku 2013 to 697 985 z艂, w tym wk艂ad w艂asny - 27 985 z艂. Celem projektu b臋dzie m.in. przygotowanie grupy 480 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach do matury. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w bud偶ecie powiatu w zwi膮zku ze zmniejszeniem dotacji dla Lokalnego Punktu Informacyjnego. Podpisanie nowego porozumienia spowodowa艂o zmniejszenie dotacji na rok 2013 z kwoty 118 270 z艂 do 111 678 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013. Skarbnik wyja艣ni艂, ze uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmiany bud偶etu wynikaj膮cej z realizacji projektu "Nauka moj膮 szans膮" oraz ze zmniejszenia dotacji dla Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za
Starosta poprosi艂 o wyja艣nienie, czy zosta艂a naruszona dyscyplina finans贸w publicznych przez nieterminowy zwrot dotacji. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e po otrzymaniu od dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacji
o konieczno艣ci zwr贸cenia nienale偶nych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 57 278 z艂, w tym samym dniu, tj. 20 lutego 2013 r. dokona艂 zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Termin zwrotu up艂yn膮艂 w dniu 15 stycznia 2013 r., dlatego na podstawie zapis贸w ustawy
o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych mo偶na zarzuci膰 dyrektor PCPR naruszenie dyscypliny finans贸w.
Barbara Sykucka dyrektor PCPR przedstawi艂a umow臋 o przyznanie dotacji, w kt贸rej zapisy nie okre艣la艂y jasno, 偶e nale偶y zwr贸ci膰 dotacj臋 i w jak膮 jej cz臋艣膰. Dlatego wiele jednostek z terenu wojew贸dztwa nie dokona艂o zwrotu. Powiat Gryfi艅ski zdecydowa艂 nawet nie dokonywa膰 zwrotu i wyst膮pi膰 do s膮du, aby s膮d rozstrzygn膮艂 jakie obowi膮zki wynikaj膮 z tej umowy.
Skarbnik doda艂, 偶e je偶eli przedmiotem dzia艂ania s膮 艣rodki w wysoko艣ci nieprzekraczaj膮cej jednorazowo kwoty minimalnej, w tym przypadku 3 521,67 z艂, to nie stanowi to naruszenia dyscypliny. Nale偶a艂oby rozstrzygn膮膰, czy bra膰 pod uwag臋 warto艣膰 dotacji, czy tylko warto艣膰 odsetek, kt贸ra wynosi 1 719 z艂. Naruszenie dyscypliny finans贸w zwi膮zane jest z uszczupleniem 艣rodk贸w publicznych, a tutaj nie nast膮pi艂o uszczuplenie finans贸w.
Mariusz Marek Przybylski przypomnia艂, 偶e wcze艣niej zdarza艂y si臋 przypadki wyst膮pienia do Rzecznika Dyscypliny Finans贸w Publicznych, kt贸ry ze wzgl臋du na niewielk膮 warto艣膰 przekroczenia uprawnie艅 umarza艂 post臋powanie.
Starosta poprosi艂 Mariusza Marka Przybylskiego o skontaktowanie si臋
z rzecznikiem i upewnienie si臋 czy w tym przypadku konieczne jest zg艂oszenie naruszenia dyscypliny finans贸w i na tej podstawie zostanie podj臋ta ostateczna decyzja.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e Starostwo od 9 lat organizuje letnie obozy sportowe i w bud偶ecie s膮 na to zabezpieczone 艣rodki. Udzia艂 Starostwa
w kosztach wynosi 23 600 z艂. Ob贸z jest przeznaczony dla 65 uczni贸w b臋d膮cych cz艂onkami uczniowskich klub贸w sportowych i b臋dzie trwa艂 10 dni w o艣rodku "Banderoza" w G艂ucho艂azach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %,
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %,
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %,
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %,
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowane wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o zamiarze likwidacji Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. Wojewoda, powo艂uj膮c si臋 na wyniki kontroli, zauwa偶a, 偶e powiatowe zespo艂y ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci s膮 rozdrobnione, nie zapewniaj膮 odpowiednio wykwalifikowanej kadry, ponadto cz臋艣膰 zespo艂贸w nie spe艂nia warunk贸w formalnych. Proponuje reorganizacj臋 rozmieszczenia zespo艂贸w. W miejsce obecnie dzia艂aj膮cych 18 zespo艂贸w powstanie 11 wi臋kszych, ze specjalistyczn膮 kadr膮 i lepiej wyposa偶onych. Dodatkowo b臋d膮 organizowane posiedzenia wyjazdowe w powiatach, w kt贸rych nie b臋dzie zespo艂u. Wojewoda oczekuje na opinie starost贸w o tym projekcie do 15 marca. W trakcie dyskusji wyra偶ono negatywne opinie o likwidacji zespo艂u w Pyrzycach, o siedzibie
w My艣liborzu oraz o niezrozumia艂ym sposobie funkcjonowania zespo艂贸w wyjazdowych i wsp贸艂pracy z zespo艂em w My艣liborzu.
Starosta poprosi艂 zainteresowane osoby o przygotowanie wyst膮pienia
do Wojewody z uwzgl臋dnieniem wszystkich negatywnych aspekt贸w wynikaj膮cych
z likwidacji zespo艂u w Pyrzycach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-08 10:48:35
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-08 10:48:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1690licznik odwiedzin: 12795098