logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 34/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.

w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli


UCHWA艁A Nr 34/2004
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.


w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1275, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i 21 ust.1a w zwi膮zku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. Nr 71 , poz. 838 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124 uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

Upowa偶nia si臋 Pana Marka Kiba艂臋 do prowadzenia spraw, post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w zakresie :

1) opracowywania projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywania projekt贸w plan贸w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr贸g oraz drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
3) pe艂nienia funkcji inwestora,
4) utrzymania nawierzchni drogi, chodnik贸w, drogowych obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮,
5) realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,
6) koordynacja rob贸t w pasie drogowym,
7) wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego i zjazdy z dr贸g oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,
8) prowadzenia ewidencji dr贸g, obiekt贸w mostowych, tuneli, przepust贸w oraz udost臋pnienie ich na 偶膮danie uprawnionym organom,
9) sporz膮dzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dr贸g Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
11) wykonywania rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych,
12) przeciwdzia艂ania niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w,
13) przeciwdzia艂ania niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g,
14) wprowadzenia ogranicze艅 lub zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w drogami r贸偶nej kategorii, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia,
15) dokonywania okresowych pomiar贸w ruchu drogowego,
16) utrzymania zieleni przydro偶nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzew贸w,
17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮,
18) otwierania i zamykania rachunk贸w bankowych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach oraz dysponowania 艣rodkami pieni臋偶nymi znajduj膮cymi si臋 na tych rachunkach,

搂 2.

Upowa偶nienia udziela si臋 na czas zatrudnienia Pana Marka Kiba艂y na stanowisku Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


W艂adys艂aw Dusza
Krzysztof Kunce
Robert Betyna
Halina Korzeniewicz
Piotr Rybkowski
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-10 14:42:00
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-10 14:42:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2759licznik odwiedzin: 12804700