logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2013 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacjiUchwa艂a Nr 9/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2013 roku zada艅 publicznych
w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 t.j. ze zmianami) oraz uchwa艂y nr XX/114/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w 2013 r. zada艅 publicznych, w zakresie o艣wiaty i wychowania, sportu i rekreacji oraz promocji zdrowia, kt贸rego zasady i tryb okre艣la za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Rodzaje zada艅 publicznych, kt贸rych dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadaj膮 celowi i zadaniom
Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013.

搂 3.

Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 48 500 z艂 (s艂ownie: czterdzie艣ci osiem tysi臋cy pi臋膰set z艂otych).

搂 4.

Og艂oszenie o otwartych konkursach ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Za艂膮cznik do uchwa艂y nr 9/2013
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 lutego 2013 r.

Zakres zada艅 oraz Regulamin
otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2013

I. W zakresie o艣wiaty i wychowania

1. Opracowanie i wdro偶enie programu dzia艂a艅 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, pochodz膮cej z rodzin patologicznych, 偶yj膮cej w trudnych warunkach materialnych, ucz臋szczaj膮cej do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

Finansowanie: rozdz. 75095 Kwota dotacji 5.000 z艂

II. W zakresie sportu i rekreacji

1. Organizacja zawod贸w, oboz贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie w dyscyplinie lekkoatletyka - uzdolnionych dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.

Finansowanie: rozdz. 926 95 Kwota dotacji 3.000 z艂

2. Organizacja szkolenia, oboz贸w sportowych, zawod贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie pi艂ki siatkowej ch艂opc贸w uzdolnionych uczni贸w ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 6.000 z艂

3. Organizacja szkolenia, oboz贸w, sportowych, zawod贸w sportowych oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie w dyscyplinie zapasy uzdolnionej m艂odzie偶y ze szk贸艂 ponadgimnazjalnych z powiatu pyrzyckiego.

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 6.000 z艂

4. Organizacja szkolenia oraz udzia艂 w sportowym wsp贸艂zawodnictwie dzieci i m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cej do Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 3.000 z艂

5. Udzia艂 w szkoleniu w wsp贸艂zawodnictwie sportowym uzdolnionej m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cej do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, studiuj膮cej oraz pracuj膮cej zamieszka艂ej w powiecie pyrzyckim w dyscyplinie pi艂ka siatkowa m臋偶czyzn.

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 3.000 z艂

6. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w 艣rodowisku wiejskim oraz koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasi臋gu powiatowym i wojew贸dzkim (Powiatowe i Wojew贸dzkie Igrzyska Ludowe Zespo艂y Sportowe)

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 8.500 z艂

7. Krzewienie idei ruchu olimpijskiego, organizacja Dni Olimpijczyka, prezentacja osi膮gni臋膰 naszych olimpijczyk贸w w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych

Finansowanie: rozdz. 92695 Kwota dotacji 2.500 z艂

8. Prowadzenie ca艂orocznego wsp贸艂zawodnictwa Szkolnych Klub贸w Krajoznawczo- Turystycznych z terenu powiatu pyrzyckiego, poprzez realizacj臋 przyj臋tego na
2013 r. kalendarza rajd贸w, zlot贸w i z艂az贸w dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej.

Finansowanie: rozdz. 75095 Kwota dotacji 3.500 z艂

9. Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-rundowych Mistrzostw Powiatu Gimnazj贸w i Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w w臋dkarstwie sp艂awikowym.

Finansowanie: rozdz. 75095 Kwota dotacji 2.000 z艂

III. W obszarze promocji zdrowia - propagowanie zdrowego stylu 偶ycia.

1. Propagowanie i rozwijanie aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego w艣r贸d ludzi starszych, zrzeszonych w Uniwersytecie III wieku.

Finansowanie: rozdz. 75095 Kwota dotacji 6.000 z艂


REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ臉
ZADA艃 PUBLICZNYCH

I. Warunki realizacji zadania publicznego:
1. Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstaw膮 do zawarcie pisemnej umowy z oferentem.
2. Umowa okre艣la zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
3. W przypadku udzielenia dotacji w kwocie ni偶szej ni偶 wnioskowana, oferent jest zobowi膮zany do osi膮gni臋cia celu okre艣lonego w ofercie lub mo偶e odst膮pi膰 od podpisania umowy. W przypadku odst膮pienia od podpisania umowy, oferent ma obowi膮zek pisemnie powiadomi膰 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, o swojej decyzji w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji o przyznaniu dotacji.
4. W sytuacji rezygnacji przez oferenta z przyst膮pienia do zawarcia umowy b膮d藕 niemo偶no艣ci osi膮gni臋cia celu zak艂adanego w ofercie, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji wybranemu podmiotowi z wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania utworzonej przez Komisj臋 Konkursow膮.
5. Oferent przyst臋puj膮cy do zawarcia umowy winien jest przedstawi膰:
a) skorygowany kosztorys ze wzgl臋du na rodzaj koszt贸w oraz kosztorys ze wzgl臋du na przewidywane 藕r贸d艂a finansowania (zgodnie ze wzorem z oferty);
b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania;
c) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S膮dowego lub innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji.
6. Koszty poniesione przed dat膮 zawarcia ww. umowy nie mog膮 by膰 rozliczane ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z dotacji tj. za koszt kwalifikowany uznawany b臋dzie ten koszt, kt贸ry powstanie po dacie zawarcia ww. umowy.
7. Oferent zobowi膮zany jest, w ci膮gu 30 dni od dnia zako艅czenia zadania, do z艂o偶enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536 t.j. ze zm.).

II. Og贸lne zasady kwalifikowalno艣ci wydatk贸w:
Koszty zostan膮 uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1. s膮 bezpo艣rednio zwi膮zane z realizowanym projektem i s膮 niezb臋dne dla jego realizacji;
2. s膮 uwzgl臋dnione w bud偶ecie projektu;
3. s膮 racjonalnie skalkulowane;
4. odzwierciedlaj膮 koszty rzeczywiste, a tak偶e s膮 skalkulowane proporcjonalnie dla przedsi臋wzi臋cia obj臋tego dofinansowaniem;
5. zosta艂y poniesione w okresie uprawnionym (zgodnym z harmonogramem w ofercie);
6. s膮 poparte w艂a艣ciwymi dowodami ksi臋gowymi (faktury, umowy oraz rachunki do um贸w) oraz s膮 prawid艂owo odzwierciedlane w ewidencji ksi臋gowej, mo偶liwe do zidentyfikowania i zweryfikowania.

III. Dotacje nie mog膮 by膰 wykorzystane na:
1. rzeczowe koszty administracyjne zadania (np. koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materia艂贸w biurowych, op艂aty pocztowe itp.) wynosz膮ce wi臋cej ni偶 10% dotacji;
2. wyp艂at臋 honorari贸w dla koordynatora lub kierownika projektu b臋d膮cego cz艂onkiem podmiotu ubiegaj膮cego si臋 o dotacj臋;
3. dotowania przedsi臋wzi臋膰, kt贸re s膮 dofinansowane z bud偶etu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepis贸w szczeg贸lnych;
4. pokrycie deficytu zrealizowanych wcze艣niej przedsi臋wzi臋膰;
5. budow臋, zakup budynk贸w lub lokali, zakup grunt贸w;
6. dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮;
7. dzia艂alno艣膰 polityczn膮;
8. nagrody pieni臋偶ne;
9. nagrody rzeczowe o warto艣ci jednostkowej, przekraczaj膮cej 10% dotacji.

IV. Warunki sk艂adania ofert:
1. Oferta powinna zosta膰 z艂o偶ona:
a) na formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25);
b) w formie papierowej, w j臋zyku polskim, napisana komputerowo lub na maszynie, z wype艂nieniem wszystkich miejsc w ofercie, w jednym egzemplarzu;
c) w kopercie ze wskazaniem konkursu, kt贸rego dotyczy oraz z oznaczeniem rodzaju zg艂aszanego zadania.
2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰:
a) wyci膮g z Krajowego Rejestru S膮dowego lub odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub inny stosowny dokument odzwierciedlaj膮cy stan faktyczny organizacji;
b) o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z tre艣ci膮 og艂oszenia i regulaminu;
c) inne, np.: upowa偶nienia os贸b do reprezentowania oferenta, je艣li dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowi膮cym o podstawie dzia艂alno艣ci oferenta; pe艂nomocnictwo lub zgoda zarz膮du g艂贸wnego organizacji w przypadku, gdy o dotacj臋 ubiega si臋 jednostka terenowa nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej;
Uwaga!
Oferent sk艂adaj膮cy w konkursie wi臋cej ni偶 jedn膮 ofert臋, dostarcza po艂膮czony w spos贸b trwa艂y (tj. zszyty, spi臋ty lub zbindowany) tylko jeden komplet wymaganych za艂膮cznik贸w do wszystkich sk艂adanych ofert.

V. Wymogi formalne obejmuj膮 nast臋puj膮ce elementy:
1. z艂o偶enie oferty przez uprawniony podmiot,
2. z艂o偶enie oferty w okre艣lonym regulaminem konkursu terminie;
3. realizacja zadania w okre艣lonym regulaminem konkursu terminie;
4. z艂o偶enie oferty w jednym egzemplarzu, na obowi膮zuj膮cym wzorze, podpisanym przez osoby upowa偶nione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem okre艣laj膮cym spos贸b sk艂adani o艣wiadcze艅 woli w imieniu organizacji;
5. z艂o偶enie wymaganych piecz膮tek oferenta;
6. bezb艂臋dna pod wzgl臋dem formalno-rachunkowym (prawid艂owa i czytelna) kalkulacja przewidywanych koszt贸w realizacji zadania, w tym ubieganie si臋 maksymalnie o 80 % warto艣ci projektu;
7. w艂a艣ciwe wype艂nienie miejsc i rubryk w ofercie;
8. z艂o偶enie wymaganych za艂膮cznik贸w, o艣wiadcze艅, dokument贸w (okre艣lonych w cz. IV);
9. zgodno艣膰 oferty realizacji zadania z dzia艂alno艣ci膮 statutow膮 oferenta;
10. zadanie musi mie膰 charakter ponadgminny, czyli swoim zasi臋giem obejmowa膰, co najmniej dwie gminy lub beneficjentami zadania b臋d膮 mieszka艅cy, co najmniej dw贸ch gmin.
Uwaga!
Oferta, kt贸ra nie b臋dzie posiada艂a jednego z wy偶ej wymienionych element贸w, mo偶e zosta膰 odrzucona z powod贸w formalnych.
Nie przewiduje si臋 mo偶liwo艣ci uzupe艂niania oferty, kt贸ra zosta艂a z艂o偶ona w stanie niekompletnym.

VI. Termin sk艂adania ofert:
Oferty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Biurze Obs艂ugi Interesanta Starostwa Powiatowego w Pyrzycach lub za po艣rednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Lipia艅ska 4
74-200 Pyrzyce

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2013 r. do godz. 15.00

Uwaga :
1. O z艂o偶eniu oferty w terminie decyduje data wp艂ywu do urz臋du, a nie data stempla pocztowego.
2. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z piecz臋ci膮 lub nazw膮 oferenta, podaniem numeru i nazwy og艂oszonego konkursu oraz naw膮 w艂asnego zadania konkursowego.
3. Oferty nie spe艂niaj膮ce powy偶szych wymog贸w nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w konkursie.

VII. Zasady przyznawania dotacji na realizacj臋 ww. zada艅 okre艣laj膮 przepisy:
1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 j.t. ze zm.).
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z p贸藕n. zm.).

VIII. Kryteria i tryb wyboru oferty:
1. Z艂o偶enie oferty b臋d膮 rozpatrywane w trybie Uchwa艂y nr XX/114/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013".
2. Ostateczn膮 decyzj臋 o wyborze ofert podejmuje Zarz膮d Powiatu.
3. Oferty z艂o偶one nieprawid艂owo pod wzgl臋dem formalnym mog膮 nie by膰 poddane weryfikacji merytorycznej.
4. Dla Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje si臋 trybu odwo艂awczego.
5. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zastrzega sobie prawo do odwo艂ania konkursu bez podania przyczyny.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-02-14 12:53:40
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-14 12:53:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1760licznik odwiedzin: 13019090