logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2012
z dnia 6 czerwca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zawarcie ugody
z wierzycielem SPZOZ w Pyrzycach w Likwidacji. Firma Aesculap Chifa, po negocjacjach zrezygnowa艂a z roszcze艅 do 70 % odsetek tj. 75 588 z艂. Do zap艂aty pozostanie 162 431,78 z艂. Kwota ta przewy偶sza 艣rodki zabezpieczone na ten cel
w bud偶ecie powiatu w roku 2012. W opinii Skarbnika istnieje mo偶liwo艣膰 wykorzystania wolnych 艣rodk贸w na koniec roku 2011, kt贸re stanowi膮 rezerw臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie ugody i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Proponuje si臋 utworzenie funduszu
z przeznaczeniem na dofinansowanie turnus贸w rehabilitacyjnych dla dzieci. 艢rodki
w wysoko艣ci 20 tys. z艂 b臋d膮 pochodzi艂y ze zmniejszenia dofinansowania na sprz臋t rehabilitacyjny i likwidacj臋 barier architektonicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dzia艂ki pod drog膮 powiatow膮. Dzia艂ka oznaczona numerem 60/7 w obr臋bie B臋dgoszcz w gminie Bielice zosta艂a wydzielona na poszerzenie drogi powiatowej nr 1551Z B臋dgoszcz-Chab贸wko. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du umo偶liwi Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych pe艂ne dysponowanie t膮 nieruchomo艣ci膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych. Uchwa艂a dotyczy艂a czterech dr贸g z terenu powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia
i Opieki Spo艂ecznej, aby przedstawi艂 sprawozdanie Szpitala Powiatowego
z dzia艂alno艣ci za I kwarta艂 2012 r. Analiza sprawozdania wykaza艂a lepsz膮 efektywno艣膰 finansow膮 jednostki w por贸wnaniu do zamierze艅 okre艣lonym w planie finansowym. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala doda艂, 偶e Szpital uzyska艂 dodatkowe 艣rodki na dzia艂alno艣膰 oddzia艂u ortopedycznego, kt贸rego dzia艂alno艣膰 jest wysoko oceniana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Mariusz Przybylski przedstawi艂 sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego z dzia艂alno艣ci za I kwarta艂 2012 r. W tym okresie wynik finansowy by艂
o blisko 17 tys. z艂 gorszy od planowanego. G艂贸wn膮 przyczyn膮 takich rozbie偶no艣ci jest dokonana w ci膮gu roku, przez NFZ, zmiana zasad kontraktowania 艣wiadcze艅. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie z uwag膮, 偶e oczekuje wdro偶enia dzia艂a艅 maj膮cych na celu realizowanie planu finansowego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia za
I kwarta艂 2012 r. dla dyrektora Szpitala i dyrektor ZOL. Proponuje si臋 przyznanie wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego za rok 2011 oraz plan finansowy i plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2012. Sprawozdania i plany zosta艂y przyj臋te przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z tymi informacjami.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za rok 2011 oraz plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2012. Te informacje zosta艂y przyj臋te przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Zak艂adzie. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z tymi informacjami.
Kolejn膮 informacj臋 przedstawi艂 Jaros艂aw Stankiewicz. Dotyczy艂a ona przebudowy wjazdu do Starostwa. Zosta艂 przygotowany projekt oraz kosztorys, uzyskano te偶 wymagane opinie i pozwolenia. Je偶eli znajd膮 si臋 艣rodki, to mo偶na przyst膮pi膰 do prac. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przebudow臋 mo偶na sfinansowa膰
ze 艣rodk贸w Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozpocz臋cie realizacji tego zadania w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za. Jaros艂aw Stankiewicz nie uczestniczy艂
w g艂osowaniu.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Kontrola zosta艂a przeprowadzona w grudniu 2011 r. Zalecenia pokontrolne zosta艂y zrealizowane, a ich skuteczno艣膰 zostanie oceniona podczas kontroli sprawdzaj膮cej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Nast臋pna informacja przedstawiona przez Starost臋 dotyczy艂a dzia艂a艅 zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego
i zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 t臋 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-02 09:52:27
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-02 09:52:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1509licznik odwiedzin: 12794121