logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 16/2012
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej pn. "Dom Dziecka w Czernicach" oznaczonej w ewidencji grunt贸w, jako dzia艂ka nr 66 obr臋bu Czernice, wpisanej do rejestru zabytk贸w, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Rada Powiatu Pyrzyckiego w uchwale Nr XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r. upowa偶ni艂a Zarz膮d do obni偶enia bonifikaty okre艣lonej w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami do wysoko艣ci 20 % od ustalonej ceny tej sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
z perspektyw膮 do roku 2017. Program zosta艂 opracowany przez specjalistyczn膮 firm臋, obrazuje stan 艣rodowiska i ustala ramy dla prawid艂owego funkcjonowania gospodarki na terenie powiatu. Projekt programu zosta艂 poddany konsultacjom spo艂ecznym zgodnie z wymogami okre艣lonymi w ustawie z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego. Obecni na posiedzeniu Zarz膮du Jerzy Marek Olech Burmistrz Pyrzyc, Waldemar K臋dziora i Dariusz Jagie艂艂o przybli偶yli koncepcj臋 powo艂ania takiej szko艂y. Powiat pyrzycki wyr贸偶nia si臋 osi膮gni臋ciami m艂odzie偶y
w sporcie. W dziedzinie pi艂ki siatkowej zajmuje pierwsze miejsce w wojew贸dztwie zachodniopomorskim. Dzia艂acze sportowi szczebla wojew贸dzkiego zasugerowali powo艂anie szko艂y mistrzostwa sportowego w Pyrzycach. Pomys艂 uzyska艂 aprobat臋 lokalnych trener贸w i w艂adz o艣wiatowych Gminy Pyrzyce, kt贸ra b臋dzie organem prowadz膮cym dla tej szko艂y. Szko艂a pocz膮tkowo b臋dzie obejmowa艂a trzy klasy gimnazjalne. W ka偶dej klasie planowane jest przyj臋cie do 20 uczni贸w. Zwi臋kszona ilo艣膰 godzin wychowania fizycznego, wy偶sza subwencja o艣wiatowa i mo偶liwo艣膰 dodatkowego dofinansowania na zakup sprz臋tu, stroj贸w, organizacji oboz贸w sportowych gwarantuje doskona艂e warunki do kszta艂cenia sportowego uzdolnionej m艂odzie偶y. Zarz膮d wyrazi艂 poparcie dla tej inicjatywy i przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Powiat otrzyma艂 dodatkowe 艣rodki
i proponuje si臋 przeznaczenie tych 艣rodk贸w na dofinansowanie zada艅 maj膮cych na celu likwidacj臋 barier architektonicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Wicestarosta Robert Betyna poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach kontroli
w Wydziale Architektury i Budownictwa, zleconej na skutek interwencji interesanta. Protok贸艂 kontroli zawiera potwierdzenie podnoszonych nieprawid艂owo艣ci. Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania z dyrektorem wydzia艂u w celu wyja艣nienia zaistnia艂ej sytuacji.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 relacj臋 ze spotkania w Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych. Omawiano tam przej臋cie przez Starost臋 w贸d stoj膮cych. Drugim tematem by艂a mo偶liwo艣膰 otrzymania od ANR grunt贸w na powi臋kszenie dzia艂ki Domu Pomocy Spo艂ecznej w 呕abowie. Jest taka mo偶liwo艣膰 i z艂o偶ono ju偶 wniosek do Burmistrza Pyrzyc o uwzgl臋dnienie wskazanych teren贸w w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 DPS.
Kolejna informacja dotyczy艂a wst臋pnych rozm贸w z przedstawicielami Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych na temat porozumienia w sprawie sp艂aty zobowi膮za艅 SPZOZ w likwidacji. Sp艂ata mo偶e zosta膰 roz艂o偶ona na miesi臋czne raty na okres 5-6 lat. Do nast臋pnego spotkania ZUS przygotuje propozycj臋 harmonogramu i wysoko艣ci sp艂at, na kt贸rym b臋dzie si臋 opiera膰 porozumienie.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 o planowanej przebudowie wjazdu na teren Starostwa. Wst臋pne wydatki na projekt i kosztorys wynosz膮 ok. 3 tys. z艂 netto. Jednak przebudowa jest konieczna i nale偶y przygotowa膰 dokumentacj臋, pr贸buj膮c znale藕膰 ta艅sze rozwi膮zanie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:17:18
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:17:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1626licznik odwiedzin: 12794260