logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2012
z dnia 26 marca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu om贸wi艂 zmiany, kt贸re ta uchwa艂a wprowadza. Dotyczy艂y one przesuni臋膰 艣rodk贸w przeznaczonych na wydatki bie偶膮ce do wydatk贸w maj膮tkowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 korekt臋 bud偶etu polegaj膮c膮 na zmianie dochod贸w i wydatk贸w w oparciu o wykonanie bud偶etu w roku poprzednim. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiony przez Skarbnika, dotyczy艂 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012- 2024. W uchwale zmieniony zosta艂 za艂膮cznik nr 3 dotycz膮cy wydatk贸w finansowanych ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Unii Europejskiej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie skarbnik przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2011 oraz sprawozdania roczne z wykonania plan贸w finansowych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach i informacj臋 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych sprawozdania te do musz膮 by膰 przekazane przez Zarz膮d Powiatu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 marca 2012 r. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne u偶yczenie pojazd贸w i pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Pojazdy i pomieszczenia b臋d膮 wykorzystywane przez stowarzyszenie "Technik" do prowadzenia szko艂y nauki jazdy. Zysk uzyskany z dzia艂alno艣ci b臋dzie przekazywany na rzecz szko艂y. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji zaproponowa艂, aby dyrektor jednostki przek艂ada艂 Zarz膮dowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe
i finansowe z realizacji umowy u偶yczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy u偶yczenia z obowi膮zkiem sk艂adania rocznego sprawozdania rzeczowego
i finansowego z realizacji umowy u偶yczenia, w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cy uchwa艂臋 Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty. Zgodnie z t膮 uchwa艂膮 Zarz膮d Powiatu uzyska艂 zgod臋 na zbycie w drodze przetargu nieruchomo艣ci pn. "Dom Dziecka w Czernicach" oraz na obni偶enie okre艣lonej ustawowo bonifikaty do wysoko艣ci 40 %. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu
i zadowalaj膮cy stan techniczny budynku proponuje si臋 obni偶enie ustawowej bonifikaty do wysoko艣ci 20 % od ustalonej w przetargu ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie kontynuacji umowy na monitoring miasta Pyrzyce. Z dniem 30 kwietnia ko艅czy si臋 umowa na 艣wiadczenie us艂ug dotycz膮cych monitoringu miasta Pyrzyce. Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na kolejny okres nie doprowadzi艂y do wi膮偶膮cych ustale艅. Proponuje si臋 przeprowadzenie post臋powania o zam贸wienie publiczne w oparciu o ustaw臋 Prawo zam贸wie艅 publicznych i og艂oszenie przetargu nieograniczonego na 艣wiadczenie us艂ug dotycz膮cych monitoringu miasta Pyrzyce, na okres jednego roku. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej, stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/10 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ek nr 15/1, 15/6, 15/7, 15/8, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/19 po艂o偶onych w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce oraz obni偶enie o 20% warto艣ci nieruchomo艣ci. Pierwszy przetarg nie doprowadzi艂 do sprzeda偶y 偶adnej z tych dzia艂ek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu oraz obni偶enie o 20% warto艣ci nieruchomo艣ci, w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e nowy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci posiadaj膮cych wsp贸ln膮 infrastruktur臋 z budynkiem s膮du, stanowi膮cym w艂asno艣膰 powiatu, nie wyrazi艂 zgody na dalsze korzystanie z przy艂膮czy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych. B臋dzie konieczne doprowadzenie odr臋bnych przy艂膮czy do budynku s膮du. Zarz膮d zdecydowa艂, aby rozpocz膮膰 dzia艂ania zmierzaj膮ce do doprowadzenia odr臋bnych przy艂膮czy. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie rozwa偶enia mo偶liwo艣ci zakupu na potrzeby utrzymania dr贸g powiatowych samochodu specjalnego z podno艣nikiem koszowym. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zaproponowa艂 zakup samochodu, kt贸ry b臋dzie s艂u偶y艂 do wykonywania prac na drogach
i jednocze艣nie do transportu pracownik贸w. Zakup zostanie dokonany przy p艂atno艣ci roz艂o偶onej na dwie raty. Pierwsza rata w tym roku, druga w styczniu 2013 r. Koszt zakupu to kwota ok. 300 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne zbycie drewna przez firm臋, kt贸ra dokona wycinki drzew. Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e wycinka drzew odb臋dzie si臋 na ul. Okrzei w Lipianach. Zap艂at臋 za t臋 us艂ug臋 b臋dzie stanowi艂o drewno pozyskane z wycinki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zlecenie za艂o偶enia ewidencji dr贸g publicznych. W naszym powiecie nie jest prowadzona ewidencja dr贸g, a taki wym贸g wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Ewidencj臋 zak艂ada specjalistyczna firma dysponuj膮ca pojazdem z wideorejestratorem i mo偶liwo艣ci膮 zapisu przebiegu dr贸g
w formie elektronicznej. Orientacyjny koszt za艂o偶enia ewidencji to ok. 200 tys. z艂. Proponuje si臋, aby zlecenie za艂o偶enia ewidencji dokona膰 w formie przetargu
z zastrze偶eniem roz艂o偶enia p艂atno艣ci na dwa lata. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zakup aparatury i sprz臋tu medycznego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci jednostki za IV kwarta艂 2011 r. W tym okresie wynik finansowy by艂 korzystniejszy od planowanego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu za IV kwarta艂 2011 r. IV kwarta艂 zamkn膮艂 si臋 dodatnim wynikiem finansowym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dla dyrektor贸w Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2011 r. Proponuje si臋 przyznanie wynagrodzenia w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 7.
Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 informacj臋 o konieczno艣ci utworzenia parkingu dla samochod贸w przewo偶膮cych 艂adunki niebezpieczne. Obowi膮zuj膮ce przepisy nak艂adaj膮 taki wym贸g na samorz膮dy, ale ze wzgl臋du na wysokie koszty utworzenia i utrzymania takiego parkingu znajduj膮 si臋 one tylko w nielicznych powiatach. Zarz膮d zdecydowa艂, aby opini臋 w tej sprawie wyrazi艂a Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. W okresie od 23 stycznia do 9 marca 2012 r. wydano 15 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:16:03
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:16:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1777licznik odwiedzin: 12795128