logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2012
z dnia 6 marca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 bud偶etu Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie dochod贸w o kwot臋 30 tys. z艂, wycofanie przyznanych dotacji w 艂膮cznej kwocie 73 tys. z艂
i dofinansowanie z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 80 tys. z艂. Skarbnik zaproponowa艂, aby nie zmniejsza膰 dochod贸w na pocz膮tku roku. Wycofanie dotacji jest mo偶liwe stosown膮 uchwa艂膮 Zarz膮du. Natomiast dofinansowanie wymaga uchwa艂y Rady Powiatu, a 藕r贸d艂em jego pokrycia mog膮 by膰 przychody z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec roku 2011. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Lokalnego Punktu Informacyjnego. Plan finansowy opiera si臋 na dotacji otrzymywanej od Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. W zwi膮zku ze zwi臋kszeniem dotacji o kwot臋 11 477,30 z艂 wnioskuje si臋 o zmian臋 w planie finansowym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmiany stosown膮 uchwa艂膮,
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie op艂at za internat Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektor szko艂y zaproponowa艂, aby podobnie jak w innych plac贸wkach pobiera膰 op艂at臋 za korzystanie z internatu. 艢rodki uzyskane z tego tytu艂u zostan膮 przeznaczone na potrzeby internatu. Przewiduje si臋 zwolnienie z tej op艂aty uczni贸w
z rodzin o niskich dochodach. Miesi臋czna op艂ata wyniesie 20 z艂 i b臋dzie regulowana zarz膮dzeniem dyrektora. Propozycja ta uzyska艂a akceptacj臋 rodzic贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wybranie trybu wyboru dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego na kolejn膮 kadencj臋. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d mo偶e przed艂u偶y膰 powierzenie obowi膮zk贸w na kolejn膮 kadencj臋 obecnemu dyrektorowi lub przeprowadzi膰 post臋powanie konkursowe. W przypadku og艂oszenia konkursu nale偶y uwzgl臋dni膰 konieczno艣膰 ewentualnego przekazania jednostki nowemu dyrektorowi. Wi膮偶e si臋 to z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Dlatego konkurs powinien zako艅czy膰 si臋 do 20 maja, a jego og艂oszenie mo偶e nast膮pi膰 w po艂owie kwietnia. Przy przed艂u偶eniu powierzenia obowi膮zk贸w procedura jest o miesi膮c kr贸tsza i wymaga konsultacji z kuratorem oraz opinii rady pedagogicznej.
Starosta zaproponowa艂 podj臋cie decyzji na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du,
a do tego czasu przeprowadzi膰 rozmowy z obecnymi dyrektorkami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Zgromadzenie Zwi膮zku uchwali艂o zmian臋 w statucie polegaj膮c膮 na rozszerzeniu zakresu dzia艂ania o drogi publiczne. Zmiana ta musi by膰 przyj臋ta przez wszystkie powiaty, b臋d膮ce cz艂onkami Zwi膮zku. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. By艂 to pierwszy przetarg w nowej procedurze na dzia艂ki przy ul. S艂owackiego i ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Kontrola obejmowa艂a prawid艂owo艣膰 sporz膮dzania sprawozdawczo艣ci bud偶etowej oraz sprawozda艅 w zakresie operacji finansowych w 2011 r. Dostrze偶one nieprawid艂owo艣ci i uchybienia zosta艂y w wyznaczonym terminie usuni臋te. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Kolejna informacja dotyczy艂a kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Kontrola dotyczy艂a odmowy przyj臋cia bezdomnego do DPS. W kontrolowanej jednostce obowi膮zuje procedura pisemna okre艣lona przez kierownika jednostki, kt贸ra zobowi膮zuje do przyj臋cia do DPS osoby bezdomnej przekazanej przez Policj臋. Osoba, o kt贸rej umieszczenie w DPS wnioskowa艂a Policja, nie posiada艂a dokumentu to偶samo艣ci i nie by艂o mo偶liwo艣ci ustalenia czy spe艂nia艂a formalne wymogi uznania jej za osob臋 bezdomn膮. Sytuacja nie mog艂a by膰 te偶 uznana za kryzysow膮. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu. By艂y to: sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy; sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego; sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2012; sprawozdanie z wykonanych zada艅 za rok 2011 przez: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodet臋 Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji; informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego; propozycje remont贸w i inwestycji realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych
w 2012 r. Zarz膮d przyj膮艂 te informacje.

Ad. 7.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e na podstawie wyceny nieruchomo艣ci Domu Dziecka w Czernicach i uj臋ciu tych 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu mo偶na rozpocz膮膰 procedur臋 sprzeda偶y i jednocze艣nie mo偶na rozpocz膮膰 budow臋 dom贸w dziecka
w Pyrzycach.
Starosta poleci艂 Markowi Mariuszowi Przybylskiemu Pe艂nomocnikowi Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, aby rozpocz膮艂 procedur臋 wyboru projektanta, kt贸ry zaktualizuje projekt budowy uwzgl臋dniaj膮c now膮 lokalizacj臋 oraz remont pomieszcze艅 na zaplecze administracyjne dom贸w dziecka. Skarbnik powinien otrzyma膰 szacunkowy koszt inwestycji. Jednocze艣nie nale偶y powo艂a膰 zesp贸艂, kt贸ry b臋dzie nadzorowa艂 proces inwestycji ze strony Powiatu, z uwzgl臋dnieniem zakresu obowi膮zk贸w jego cz艂onk贸w. Zarz膮d oczekuje, 偶e te informacje zostan膮 przedstawione na nast臋pnym posiedzeniu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:14:42
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:14:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1646licznik odwiedzin: 12795116