logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 43/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 43/2011
z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e konieczne jest zabezpieczenie 艣rodk贸w na op艂acenie sk艂adek ubezpieczenia zdrowotnego uczni贸w, kt贸rzy z r贸偶nych powod贸w nie s膮 obj臋ci ubezpieczeniem zdrowotnym. Andrzej Wabi艅ski doda艂, 偶e zmiana dotyczy przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej i mo偶na jej dokona膰 w drodze uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d Starosty Pyrzyckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy jednostek wytypowali do nagrody siedmiu pracownik贸w. Nagrody przyznano te偶 dyrektorom. Wysoko艣膰 nagr贸d wynosi 1200 z艂 netto. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego otrzymali nagrody w wysoko艣ci 1 728 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 nagr贸d w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zarezerwowanie 艣rodk贸w finansowych na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Oddzia艂u Ligi Ochrony Przyrody w Pyrzycach w roku 2012. Jest to propozycja do projektu bud偶etu powiatu na rok 2012. W bud偶ecie znajd膮 si臋 艣rodki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarz膮dowych. Podzia艂 tych 艣rodk贸w nast膮pi po uchwaleniu bud偶etu. Zarz膮d we藕mie wniosek pod uwag臋 przy og艂aszaniu konkurs贸w na realizacj臋 zada艅 powiatu przez organizacje pozarz膮dowe. Takie stanowisko zosta艂o przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012. Projekt zosta艂 poddany konsultacjom, kt贸re trwa艂y od 15 do 30 wrze艣nia 2011 r. W tym terminie nie zg艂oszono 偶adnych uwag do programu. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przed艂o偶eniu projektu uchwa艂y Radzie Powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego. Projekty insygni贸w powiatu uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Dwie nieruchomo艣ci niezabudowane stanowi膮ce ci膮gi dr贸g powiatowych zosta艂y nabyte na rzecz Powiatu Pyrzyckiego od PKP S.A. jako wieczyste u偶ytkowanie. Z tytu艂u wieczystego u偶ytkowania Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ponosi艂by koszty op艂at rocznych w wysoko艣ci 1% za nieruchomo艣ci gruntowe oddane na cele publiczne. Dlatego zasadne jest wyst膮pienie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem
o nabycie nieodp艂atnie przedmiotowych nieruchomo艣ci na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu - Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
w Pyrzycach za rok szkolny 2010/2011 oraz Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres jej wykorzystania. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o wykryciu b艂臋du rachunkowego w przedmiarze rob贸t, stanowi膮cym za艂膮cznik do og艂oszenia
o przetargu nieograniczonym na remont dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1
w Pyrzycach. W jego nast臋pstwie powierzchnia dachu zosta艂a powi臋kszona o 77 m2. Sekretarz zaproponowa艂, aby zmieni膰 Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia i zawiadomi膰 o tym oferent贸w poprzez informacj臋 w Biuletynie Informacji Publicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym zako艅czono pierwsz膮 cz臋艣膰 spotkania. Starosta zarz膮dzi艂 przerw臋.
Druga cz臋艣膰 posiedzenia przebiega艂a przy udziale w贸jt贸w i burmistrz贸w
z terenu powiatu pyrzyckiego oraz dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Starosta powita艂 w贸jt贸w i burmistrz贸w i przedstawi艂 tematyk臋 spotkania. Zaproponowa艂, aby om贸wiono trzy zagadnienia - przygotowanie do sezonu zimowego 2011/2012 na drogach, ocena utrzymania dr贸g i na zako艅czenie inwestycje na drogach w roku 2012.
Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 stan przygotowa艅 do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych. Zadanie to realizuj膮 wykonawcy wy艂onieni w post臋powaniu przetargowym i s膮 zwi膮zani umow膮 na okres trzech lat. Dyrektor przedstawi艂 na jakim terenie dzia艂aj膮 poszczeg贸lni wykonawcy
i jakim sprz臋tem dysponuj膮. Na wypadek sytuacji kryzysowej, istnieje mo偶liwo艣膰 wynaj臋cia dodatkowego sprz臋tu. Andrzej Drabczyk doda艂, 偶e drastyczny wzrost cen paliwa spowodowa艂, 偶e wykonawcy uzyskaj膮 mniejsze zyski realizuj膮c zawarte umowy.
Marek Kiba艂a W贸jt Gminy Przelewice spyta艂, czy wykonawcy wywi膮zuj膮 si臋
z umowy i czy, znane mu, przypadki 艂amania umowy maj膮 jakie艣 konsekwencje.
Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e jeden z wykonawc贸w zosta艂 dwukrotnie ukarany i zanosi艂o si臋 na rozwi膮zanie umowy. Odst膮piono od tego po obietnicy rzetelnego wykonywania zada艅 w nachodz膮cym sezonie.
Marek Kiba艂a poinformowa艂, ze zakupi艂 p艂ug, kt贸ry mo偶na zamocowa膰 na samochodzie OSP. W latach poprzednich Gmina Przelewice w znacz膮cym stopniu od艣nie偶a艂a drogi powiatowe. Zaproponowa艂, aby zawrze膰 porozumienie w sprawie udzia艂u Gminy Przelewice w zimowym utrzymaniu dr贸g powiatowych.
Jaros艂aw Stankiewicz cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego sprzeciwi艂 si臋 tej propozycji. Drogi powiatowe s膮 od艣nie偶ane przez zatrudnione firmy, kt贸re za to otrzymuj膮 wynagrodzenie. Dodatkowe 艣rodki trzeba by przekaza膰 Gminie Przelewice. Powiatu na to nie sta膰. W normalnych warunkach zatrudnione firmy wywi膮zuj膮 si臋 ze swoich zada艅. W warunkach kryzysowych trzeba szuka膰 dodatkowego sprz臋tu. Nawet je偶eli trzeba za to zap艂aci膰, jest to oszcz臋dniejsze gospodarowanie 艣rodkami ni偶 zawarcie porozumienia.
Marek Kiba艂a zwr贸ci艂 uwag臋 na alternatywny spos贸b od艣nie偶ania dr贸g. W tym roku zamierza ustawi膰 p艂otki na najbardziej za艣nie偶anych odcinkach.
Zdzis艂aw Twardowski W贸jt Gminy Bielice zauwa偶y艂, 偶e jemu bardzo dobrze uk艂ada si臋 wsp贸艂praca z Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych. W jego gminie wi臋kszo艣膰 g艂贸wnych dr贸g to drogi powiatowe. W Gminie nie od艣nie偶a si臋 dr贸g gminnych. Firmy utrzymuj膮ce drogi powiatowe w okresie zimy dobrze wywi膮zuj膮 si臋 ze swoich zada艅, a w razie konieczno艣ci s膮 wspierane sprz臋tem, kt贸rym dysponuje Gmina.
Andrzej Drabczyk doda艂, 偶e dobra wsp贸艂praca opiera si臋 na sta艂ym kontakcie
i informacji o aktualnej sytuacji na poszczeg贸lnych drogach. W poprzednim sezonie stan dr贸g powiatowych i post臋p prac by艂 stale monitorowany.
Jerzy Marek Olech Burmistrz Pyrzyc zaproponowa艂 ustalenie zasad wsp贸lnego utrzymania czysto艣ci w mie艣cie Pyrzyce i od艣nie偶ania dr贸g na terenie Gminy Pyrzyce. Zdarzaj膮 si臋 sytuacje kiedy to samoch贸d jedzie drog膮
z podniesionym p艂ugiem, bo ta droga nie jest obj臋ta umow膮. Mieszka艅cy s膮 zdziwieni takim widokiem i tego nie rozumiej膮. Burmistrz nie zamierza utrzymywa膰 dr贸g powiatowych ale mo偶e podj膮膰 wsp贸艂prac臋 i rozlicza膰 takie us艂ugi.
Jaros艂aw Stankiewicz zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e na przysz艂o艣膰 mo偶na ustali膰
z wykonawcami taki podzia艂 dr贸g i takie trasy, aby drogi by艂y od艣nie偶ane kompleksowo, bez je偶d偶enia po drogach z podniesionym p艂ugiem.
Krystyna Kulis-Lutkiewicz podinspektor ds. infrastruktury technicznej Urz臋du Miejskiego w Lipianach przedstawi艂a rozwi膮zanie stosowane w Gminie Lipiany.
W ka偶dym so艂ectwie zosta艂 wybrany sprz臋t do od艣nie偶ania dr贸g gminnych na terenie so艂ectwa. Istnieje mo偶liwo艣膰 nawi膮zania wsp贸艂pracy z firmami od艣nie偶aj膮cymi drogi powiatowe.
Anna Hackiewicz-G臋bska wyrazi艂a nadziej臋 na popraw臋 us艂ug
w nadchodz膮cym sezonie, gdy偶 w poprzednim droga w D臋bicy nie by艂a od艣nie偶ana.
Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e od艣nie偶anie odcinka drogi za D臋bic膮 nie przynosi efekt贸w. Specyficzne po艂o偶enie drogi powoduje jej za艣nie偶enie w ci膮gu kilku minut po przejechaniu p艂uga. Podobna sytuacja jest na odcinku drogi Stary Przylep-Obryta. Sytuacj臋 mo偶na poprawi膰 stosuj膮c p艂otki przy tych odcinkach dr贸g. Kiedy艣 by艂a to popularna metoda ale odst膮piono od niej ze wzgl臋du na koszty oraz masow膮 kradzie偶 siatki.
Edward Kici艅ski W贸jt Gminy Kozielice spyta艂 o jako艣膰 sprz臋tu, kt贸rym dysponuj膮 wykonawcy. W minionym sezonie cz臋sto korzystano ze sprz臋tu kopalni kruszyw do przetarcia trudniejszych odcink贸w i do wyci膮gania p艂ug贸w z zasp. Obecnie kopalnia ju偶 nie funkcjonuje i je偶eli wykonawca nie ma mocniejszego sprz臋tu, to nie b臋dzie si臋 wywi膮zywa艂 z zadania. Nast臋pnie zapyta艂 czy b臋dzie zorganizowane spotkanie z wykonawcami zada艅 na drogach powiatowych
z wykonawcami zada艅 na drogach gminnych w celu ustalenia zasad kompleksowego od艣nie偶ania dr贸g. Kolejne pytanie dotyczy艂o mo偶liwo艣ci ustalenia z Zarz膮dem Dr贸g Krajowych od艣nie偶ania dr贸g podczas dojazdu do trasy S3.
Andrzej Drabczyk potwierdzi艂 zamiar zorganizowania spotkania w celu ustalenia zasad kompleksowego od艣nie偶ania dr贸g. Natomiast ustalenia z Zarz膮dem Dr贸g Krajowych praktycznie s膮 niemo偶liwe.
Zdzis艂aw Twardowski spyta艂 czy jest mo偶liwo艣膰 dostarczenia do Gminy Bielice piasku z sol膮, kt贸ry ch臋tni rolnicy b臋d膮 rozsypywa膰 na drogach.
Andrzej Drabczyk potwierdzi艂 tak膮 mo偶liwo艣膰 i poprosi艂 o wskazanie miejsca, do kt贸rego piasek zostanie dostarczony.
Starosta zako艅czy艂 rozmowy o sezonie zimowym i zaprosi艂 do dyskusji na temat utrzymania dr贸g.
Zdzis艂aw Twardowski podzi臋kowa艂 za prace wykonane na drogach w Gminie Bielice. Zwr贸ci艂 uwag臋 na wykorzystywanie dr贸g powiatowych przez ci臋偶ki sprz臋t nowo otwartej kopalni kruszyw za Parsowem. Nat臋偶enie ruchu wynosi 120 samochod贸w ci臋偶arowych w jedn膮 i druga stron臋.
Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e zna spraw臋 i jest planowane spotkanie
z w艂a艣cicielem kopalni w sprawie korzystania z dr贸g powiatowych.
Zdzis艂aw Twardowski poruszy艂 jeszcze temat spornego odcinka drogi powiatowej pomi臋dzy Nowym a Starym Chrapowem. Zosta艂y tam zasypany przepust i woda zalewa drog臋. Zim膮 samochody wpadaj膮 tam w po艣lizg. Nie uda艂o si臋 odnale藕膰 dokumentacji systemu odwodnieniowego i nie mo偶na rolnik贸w zobowi膮za膰 do odtworzenia tego systemu. Poprosi艂 o udro偶nienie przepustu.
Andrzej Drabczyk poinformowa艂, 偶e po udro偶nieniu przepustu trzeba przep艂ywaj膮c膮 wod臋 gdzie艣 odprowadzi膰. Bez rowu melioracyjnego takie dzia艂anie jest niedopuszczalne. Sytuacja jest skomplikowana i trzeba to dok艂adnie sprawdzi膰. Andrzej Drabczyk i Zdzis艂aw Twardowski um贸wili si臋 na spotkanie w tej sprawie.
Krystyna Kulis-Lutkiewicz podzi臋kowa艂a za utrzymanie dr贸g na terenie Gminy Lipiany i szybkie interwencje.
Edward Kici艅ski poprosi艂 o za艂atanie dziur na drodze powiatowej Za艂臋偶e-Kierzk贸w. Mieszka艅cy zasypali je gruzem ale to nie jest trwa艂e rozwi膮zanie
i samochodem nie mo偶na przejecha膰.
Anna Hackiewicz-G臋bska podzi臋kowa艂a za remont drogi Nowy Przylep-Stary Przylep, za wykaszanie poboczy. Poprosi艂a o wykoszenie poboczy na drodze do D臋bicy.
Andrzej Drabczyk poinformowa艂, 偶e wycinka krzew贸w rozpocznie si臋 po 15 pa藕dziernika.
Marek Kiba艂a powiedzia艂, 偶e radni z Gminy Przelewice zg艂aszaj膮 wiele uwag co do stanu dr贸g powiatowych. Wskazuj膮 na zaorywane pasy drogowe, brak odwodnie艅, brak row贸w, zastoiska wodne np. droga Kluki-O膰wieka, droga
w 呕ukowie. W贸jt zdaje sobie spraw臋 z tego w jak trudnej sytuacji jest Zarz膮d Dr贸g Powiatowych ze swoj膮 nieliczn膮 za艂og膮, skromnym bud偶etem i ogromem zada艅. Jednak na ka偶dej sesji otrzymuje po kilkana艣cie interpelacji dotycz膮cych dr贸g powiatowych i musi na nie reagowa膰. B臋dzie wnioski wysy艂a艂 do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i prosi o chocia偶 cz臋艣ciow膮 ich realizacj臋.
W sprawie zalewania drogi w 呕ukowie Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e zosta艂 wykonany przegl膮d instalacji odwodnieniowej. Zatkany jest ruroci膮g odprowadzaj膮cy wod臋 do jeziora. Przygotowuje si臋 do jego udro偶nienia. To zadanie wymaga mocnego sprz臋tu WUKO. Planuje jego wynaj臋cie, terminy ju偶 s膮 ustalone. Gdy b臋dzie w jego posiadaniu, to w pierwszej kolejno艣ci zostan膮 wykonane prace
w 呕ukowie.
Marek Kiba艂a podzi臋kowa艂 za odprowadzenie w贸d opadowych w miejscowo艣ci Kosin.
W dalszej cz臋艣ci spotkania omawiano planowane inwestycje na drogach powiatowych.
Edward Kici艅ski poinformowa艂, 偶e zamierza rozwi膮za膰 problem zalewania drogi mi臋dzy Kozielicami i 艁ozicami. Zarz膮d Wojew贸dzki Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych planuje przebudow臋 kana艂u. Gmina Kozielice przygotowuje si臋 do budowy dodatkowego pod drog膮 gminn膮. Jednocze艣nie musi zosta膰 przebudowany przepust na drodze powiatowej przy wje藕dzie do Kozielic. W贸jt poprosi艂 o uj臋cie takiej inwestycji w planie na rok 2012.
Krystyna Kulis-Lutkiewicz przedstawi艂a propozycje Gminy Lipiany. Dotyczy艂y one remontu odcinka ul. My艣liborskiej wykonany z kostki brukowej oraz asfaltowy odcinek tej ulicy w kierunku by艂ej drogi krajowej nr 3, odwodnienie ul. Kopernika
i ul. Wodnej, u艂o偶enie nawierzchni na drodze do hali sportowej, remont ul. Okrzei, odwodnienie odcinka ul. Jedno艣ci Narodowej przy wyje藕dzie na by艂膮 drog臋 krajow膮 nr 3 po艂膮czonego z ul. 呕eromskiego, na kt贸r膮 sp艂ywaj膮 wody opadowe i zalewaj膮 posesje.
Danuta Marcinkiewicz inspektor w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach zaproponowa艂a remont ul. Staromiejskiej w Pyrzycach. Zapyta艂a czy jest mo偶liwe aby powiat m贸g艂 partycypowa膰 w kosztach inwestycji drogowych prowadzonych na drogach gminnych.
Starosta odpowiedzia艂, 偶e powiat nie ma na to 艣rodk贸w. Nie wystarcza ich na inwestycje na drogach powiatowych. St膮d takie zaniedbania.
Robert Betyna Wicestarosta doda艂, 偶e powiat zwraca si臋 do gmin z pro艣b膮
o partycypacj臋 w kosztach inwestycji na drogach powiatowych. Wynika to
z niewielkich 艣rodk贸w jakim dysponuje powiat i bez wsparcia gmin wi臋ksze inwestycje nie mog艂yby by膰 realizowane.
Jaros艂aw Stankiewicz zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e drogi powiatowe w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany to s膮 ulice, w wi臋kszo艣ci nie spe艂niaj膮ce kryteri贸w drogi powiatowej. W艂odarze tych miast powinni przej膮膰 je do zasobu dr贸g gminnych ale wi膮偶e si臋 to z kosztami utrzymania dlatego nie chc膮 tego zrobi膰. Natomiast radni rady powiatu nie wyra偶aj膮 zgody na budowanie chodnik贸w, wol膮 inwestowa膰
w popraw臋 jako艣ci dr贸g.
W sprawie remontu ul. Staromiejskiej Starosta przedstawi艂 rozwi膮zanie polegaj膮ce na wsp贸lnym przeprowadzeniu tej inwestycji przez Gmin臋 Pyrzyce
i Powiat Pyrzycki przy wsp贸艂finansowaniu pochodz膮cym z bud偶etu pa艅stwa. Powiat sam nie jest w stanie sfinansowa膰 tak du偶ej inwestycji.
Anna Hackiewicz-G臋bska poinformowa艂, 偶e wszystkie nowe chodniki przy drogach powiatowych w Gminie Warnice s膮 przek艂adane w ramach gwarancji
i przedstawi艂a plany budowy chodnik贸w na rok 2012. Poprosi艂a o udzia艂 przedstawiciela powiatu przy odbiorze prze艂o偶onych chodnik贸w. Jako potrzebn膮 inwestycj臋 wskaza艂a budow臋 chodnika przy drodze powiatowej w Zaborsku, na niebezpiecznym odcinku przy cmentarzu o d艂ugo艣ci 190 m. Traktuje to jako rekompensat臋 za budow臋 chodnik贸w przy drogach powiatowych za kwot臋 1,4 mln z艂.
Marek Kiba艂a wskaza艂 na budow臋 chodnika o d艂ugo艣ci 250 m przy drodze Kosin-Kluki. Zadeklarowa艂 wykonanie cz臋艣ci zadania na koszt gminy. Kosztorys
z roku 2008 opiewa艂 na kwot臋 133 tys. z艂. Kolejna inwestycja to skrzy偶owanie
w Lubiatowie. 艁膮czy si臋 tam droga wojew贸dzka, powiatowa, gminna
i teren Skarbu Pa艅stwa. Gmina Przelewice przygotowa艂a kompletny projekt. W tym roku dokona odprowadzenia w贸d opadowych. W贸jt wnioskuje wykonanie odwodnienia drogi powiatowej i budow臋 chodnika. Ostatnie zadanie to budowa chodnika o d艂ugo艣ci 19 m przy przej艣ciu dla pieszych w Przelewicach.
Starosta zapewni艂 偶e przedstawione propozycje zostan膮 wzi臋te pod uwag臋 przy planowaniu zada艅 na rok 2012.
Na ty spotkanie zako艅czone. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-21 08:13:32
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-21 08:13:32
Liczba wy艣wietle艅 : 2130licznik odwiedzin: 12795266