logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzeda偶 drewna pozyskanego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. W zwi膮zku z przewr贸ceniem si臋 drzew podczas burzy
w dniu 12 maja 2011 r. przy drodze powiatowej pomi臋dzy miejscowo艣ciami Przywodzie i P艂o艅sko oraz brakiem ch臋tnych na uprz膮tni臋cie wiatro艂om贸w, Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach dokona艂 tego si艂ami w艂asnymi i proponuje sprzeda偶 drewna w drodze aukcji. Przedmiotem aukcji jest drewno gatunku jesion w ilo艣ci 3,30 m3 i brzoza w ilo艣ci 14,17 m3. Cen臋 minimaln膮 za 1 m3 drewna ustalono na 90,00 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wnioski w艂a艣cicieli dzia艂ek nr 420/12 i nr 420/13 po艂o偶onych przy ulicy Warszawskiej w Pyrzycach o wsparcie dzia艂a艅 w celu utrzymania kategorii drogi gminnej ca艂ej d艂ugo艣ci drogi Nr 566 - ul. Podgrodzie.
W dniu 24 maja 2011 r., na wniosek Burmistrza Pyrzyc, Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 opiniuj膮ca pozytywnie zamiar pozbawienia kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ulicy Podgrodzie. Wed艂ug stanu faktycznego ta cz臋艣膰 ulicy nie jest drog膮 i nie istniej膮 偶adne przeszkody formalne mog膮ce by膰 podstaw膮 do wydania opinii negatywnej. Wcze艣niejsze dzia艂ania w艂adz gminy doprowadzi艂y do fizycznego zlikwidowania drogi bez usankcjonowania tego faktu w ewidencji geodezyjnej i obecnie ta droga nadal istnieje na mapach geodezyjnych. W艂a艣ciciele dzia艂ek nr 420/12 i nr 420/13 kieruj膮 do Zarz膮du wnioski o zmian臋 uchwa艂y z dnia 24 maja 2011 r. i domagaj膮 si臋 zapewnienia im dojazdu do posesji drog膮 Nr 566. Pracownicy Urz臋du Miejskiego
w Pyrzycach wprowadzili w艂a艣cicieli dzia艂ek nr 420/12 i nr 420/13 w b艂膮d informuj膮c, 偶e pozbawienie kategorii drogi gminnej nast臋puje na mocy uchwa艂y zarz膮du powiatu. Zarz膮d Powiatu nie ma w tym zakresie 偶adnych kompetencji. Nawet negatywna opinia nie jest wi膮偶膮ca dla w艂adz gminy. Wszelkie dzia艂ania na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy s膮 podejmowane za zgod膮 burmistrza i rady miejskiej. Zarz膮d podtrzyma艂 swoje stanowisko w tej sprawie uznaj膮c, 偶e nale偶y poinformowa膰 wnioskodawc贸w o kompetencjach gminy oraz, 偶e Zarz膮d Powiatu nie jest stron膮
w tej sprawie. Informacja ta powinna te偶 zosta膰 przes艂ana do wiadomo艣ci Burmistrza Pyrzyc i przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt umowy w sprawie zasad u偶ytkowania nieruchomo艣ci przekazanej do nieodp艂atnego u偶ytkowania przez KRUS. Umowa okre艣la zobowi膮zania powiatu i KRUS-u wynikaj膮ce z przekazania i u偶ytkowania nieruchomo艣ci. Zarz膮d zaakceptowa艂 projekt umowy w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 zawiadomienie o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce. Zmiana b臋dzie dotyczy艂a przeznaczenia terenu przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach przy NZOZ Eskulap. Tereny zielone zostan膮 przeznaczone na teren umo偶liwiaj膮cy budow臋 obiekt贸w pomocniczych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany w obr臋bie Miron贸w. Na terenie obj臋tym planem nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt planu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji do oceny wniosk贸w w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego. Komisj臋 powo艂uje si臋 zgodnie z uchwa艂膮 rady powiatu w sprawie udzielania dotacji na ten cel. w sk艂ad komisji weszli Andrzej Jakie艂a, Mariusz majak i Marta Procyk. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wydanie opinii do projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego SPZOZ
w Szczecinie. Likwidacja zak艂adu ma na celu przekazanie dzia艂alno艣ci medycznej NZOZ Przychodnia Portowa SP. z o.o. utworzonemu przez sp贸艂k臋 pracownicz膮. Powo艂any NZOZ zapewni nieprzerwane udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dost臋pno艣ci. Wnioskowana opinia powinna by膰 wydana
w formie uchwa艂y rady powiatu. Nie podj臋cie uchwa艂y w terminie 30 dni wywo艂uje skutki jak opinia pozytywna. Brak jest podstaw do wydania opinii negatywnej, wi臋c nie ma potrzeby poddawania tego tematu pod obrady rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia
i Opieki Spo艂ecznej o przedstawienie planu finansowego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach na 2011 rok. Plan zosta艂 przyj臋ty przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu. Nast臋pnie Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala uzasadni艂 za艂o偶enie straty
w wysoko艣ci 1 194 149 z艂. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozostaje na tym samym poziomie, a koszty dzia艂alno艣ci stale wzrastaj膮. Najprawdopodobniej w ci膮gu roku b臋dzie mo偶na uzyska膰 dodatkowe 艣rodki z NFZ, ale na etapie tworzenia planu nie mo偶na tego uwzgl臋dni膰. Niepewno艣膰 dotycz膮ca finansowania us艂ug ponadlimitowych wymusza ograniczenia zabieg贸w wykonywanych w ilo艣ci przewy偶szaj膮cej zakontraktowan膮, to spotka si臋
z niezadowoleniem mieszka艅c贸w, ale jest konieczne, aby szpital m贸g艂 funkcjonowa膰 nie wpadaj膮c w zad艂u偶enie. Jaros艂aw Stankiewicz zauwa偶y艂, 偶e dotychczas strata by艂a ustalana tak, aby nie przekroczy艂a bezpiecznej granicy wyznaczonej przez warto艣膰 amortyzacji. Amortyzacja na rok 2011 wynosi 820 700 z艂, wi臋c mamy do czynienia z przekroczeniem o ok. 300 tys. z艂 i to budzi niepok贸j. Ryszard Grzesiak wyja艣ni艂, 偶e zak艂adane jest zwi臋kszenie kontraktu o tak膮 kwot臋, ale nie mo偶na jej uj膮膰 w planie. Zarz膮d przyj膮艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach na 2011 rok w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Stankiewicz.
Dyrektor Szpitala zapozna艂 Zarz膮d z planem inwestycyjnym Szpitala Powiatowego na 2011 rok. Plan obejmuje remonty i zakupy inwestycyjne. Plan jest realizowany w miar臋 posiadanych 艣rodk贸w. Dwie najdro偶sze inwestycje, na kt贸re nie ma 艣rodk贸w, to wymiana d藕wigu i wykonanie klimatyzacji bloku operacyjnego.
Nast臋pnie dyrektor przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2011 roku. W omawianym okresie osi膮gni臋to strat臋
w wysoko艣ci 514 220, 83 z艂 przy planowanej 360 339,00. Wynik taki spowodowany jest g艂贸wnie wykonaniem us艂ug ponadlimitowych na kwot臋 530 tys. z艂, kt贸re nie zosta艂y sfinansowane przez NFZ. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego o przedstawienie planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach na 2011 rok. Plan zosta艂 przyj臋ty przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy ZOL i zak艂ada strat臋 w wysoko艣ci 39 278 z艂. Iwona Zibrowska dyrektor ZOL wyja艣ni艂a, 偶e za艂o偶enie takiego wyniku finansowego wynika ze wzrostu koszt贸w dzia艂alno艣ci. Strata przewy偶sza warto艣膰 amortyzacji
o 13 328 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach na 2011 rok w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Stankiewicz.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2011 roku. W tym okresie uzyskano ujemny wynik finansowy w wysoko艣ci 31 342,52 z艂. Jest to wynik gorszy o 4 131, 52 z艂 od planowanego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego i dyrektora Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2011 roku. Proponuje si臋 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatkowego wynagrodzenia dla obu dyrektor贸w w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje o kontrolach w Domu Dziecka w Czernicach. Kontrole dotyczy艂y przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych udzielania urlop贸w oraz poziomu kwalifikacji personelu i ich podnoszenia. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:43:17
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:43:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2178licznik odwiedzin: 12795301