logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej p.o. kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Uchwa艂a Nr 31/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej p.o. kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z poz. 1592 z zm.) i art. 21 ust. 1a w zwi膮zku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Upowa偶nia si臋 Monik臋 Mirowsk膮 do prowadzenia spraw, post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w zakresie:
1) opracowywania projekt贸w plan贸w rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywania projekt贸w plan贸w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr贸g oraz drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
3) pe艂nienia funkcji inwestora,
4) utrzymania nawierzchni drogi, chodnik贸w, drogowych obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 wi膮zanych z drog膮,
5) realizacji zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,
6) koordynacji rob贸t w pasie drogowym,
7) wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego i zjazdy z dr贸g oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,
8) prowadzenia ewidencji dr贸g, obiekt贸w mostowych, tuneli, przepust贸w oraz udost臋pnienie ich na 偶膮danie uprawnionym organom,
9) sporz膮dzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dr贸g Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich,
11) wykonania rob贸t interwencyjnych, rob贸t utrzymaniowych i zabezpieczaj膮cych,
12) przeciwdzia艂ania niszczeniu dr贸g przez ich u偶ytkownik贸w,
13) przeciwdzia艂ania niekorzystnym przeobra偶eniom 艣rodowiska mog膮cym powsta膰 lub powstaj膮cym w nast臋pstwie budowy lub utrzymania dr贸g,
14) wprowadzenia ogranicze艅 lub zamykanie dr贸g i drogowych obiekt贸w in偶ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w drogami r贸偶nej kategorii, gdy wyst臋puje bezpo艣rednie zagro偶enie bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia,
15) dokonywania okresowych pomiar贸w ruchu drogowego,
16) utrzymania zieleni przydro偶nej w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzew贸w,
17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomo艣ciami pozostaj膮cymi w zarz膮dzie organu zarz膮dzaj膮cego drog膮,
18) otwierania i zamykania rachunk贸w bankowych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach oraz dysponowania 艣rodkami pieni臋偶nymi znajduj膮cymi si臋 na tych rachunkach.
搂 2.

Upowa偶nienia udziela si臋 na czas nieobecno艣ci dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Andrzeja Drabczyk zgodnie z zapisem w Regulaminie Organizacyjnym ZDP.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-15 10:22:41
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-15 10:22:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1840licznik odwiedzin: 13004396