logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych

Uchwa艂a Nr 29/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 i 4 w zwi膮zku z art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. 2001, Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z p贸藕n. zm.) oraz art. 28a, ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712 z p贸藕n. zm.) Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Og艂asza si臋 otwarty nab贸r partner贸w w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego I/9.2/11 do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach: Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego, w formie stanowi膮cej za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Powo艂uje si臋 komisj臋 do wy艂onienia partnera do projektu w sk艂adzie:
1) Mariusz Majak - przewodnicz膮cy komisji,
2) Krzysztof Jastrz臋bski - zast臋pca przewodnicz膮cego komisji,
3) Piotr Kowalski - sekretarz komisji,
4) Andrzej Jakie艂a- cz艂onek komisji.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu komisji.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 29/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 maja 2011 r.


OG艁OSZENIE
o otwartym naborze na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach
konkursu otwartego 1/9.2/11

na podstawie art. 28a, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z p贸藕n. zm.) Powiat Pyrzycki og艂asza otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/11 "Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego"
Celem projektu jest:
Wsparcie uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Minimalny zakres zada艅 przewidziany dla partnera:
1. wsp贸艂udzia艂 w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawion膮 przez Powiat Pyrzycki koncepcj臋 realizacji projektu,
2. wsp贸艂udzia艂 w rekrutacji uczestnik贸w projektu;
3. dokumentowanie dzia艂a艅 przypisanych partnerowi,
4. opracowanie narz臋dzi do monitoringu i ewaluacji,
5. realizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz w贸zk贸w wid艂owych.
Wymagania wobec partnera:
1. do艣wiadczenie i potencja艂 w realizacji projekt贸w o podobnej tematyce,
2. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 na rzecz o艣wiaty (na rzecz nauczycieli i uczni贸w, tj. praktycznych form nauczania - metodyka i tre艣膰),
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu, zarz膮dzania projektem oraz jego rozliczanie;
4. posiadanie zasob贸w niezb臋dnych do realizacji projektu (kadry, sprz臋t techniczny, infrastruktur臋 oraz mo偶liwo艣ci organizacyjnych), w tym uprawnienia z zakresu pedagogiki.
Oferty sk艂adane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 sporz膮dzone w j臋zyku polskim i zawiera膰:
1. dane zg艂aszaj膮cego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
2. informacje na temat wk艂adu partnera w realizacj臋 projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne),
3. prezentacj臋 koncepcji realizacji wymienionych zada艅 przewidzianych dla partnera,
4. szacunkow膮 wycen臋 zada艅 przewidzianych dla partnera,
5. opis do艣wiadcze艅 z zakresu realizacji podobnych zada艅,
6. charakterystyk臋 podmiotu wraz z podaniem obszaru dzia艂ania, do艣wiadczenia, zasob贸w kadrowych, mo偶liwo艣ci techniczno - organizacyjnych oraz do艣wiadczeniem w realizacji podobnych projekt贸w, w tym r贸wnie偶, jako partner.
7. Kalkulacja cenowa koszt贸w nauki jazdy na kategori臋 C oraz na uzyskanie uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Oferty przygotowane przez potencjalnych partner贸w powinny by膰 zgodne z zasadami realizacji PO KL oraz obowi膮zuj膮cym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dost臋pne s膮 na stronie www.efs.gov.pl.
Wraz z ofert膮 nale偶y przed艂o偶y膰:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci膮gu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych (dokumenty potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em),
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w szczeg贸lno艣ci: bilans, rachunek wynik贸w lub rachunek zysk贸w i strat, informacja dodatkowa za 2010 rok (lub pe艂en rok obrotowy),
3. pisemne o艣wiadczenie o nie zaleganiu z p艂atno艣ciami na rzecz podmiot贸w publiczno - prawnych,
4. pe艂nomocnictwo do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli (w przypadku, gdy umow臋 b臋d膮 podpisywa艂y osoby inne ni偶 uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru S膮dowego).
Przy wyborze partnera oceniane b臋dzie m.in.:
1. zgodno艣膰 dzia艂ania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wk艂ad potencjalnego partnera w realizacj臋 projektu,
3. wsp贸艂praca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
4. do艣wiadczenie w realizacji zada艅 o podobnym charakterze.
Og艂aszaj膮cy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunk贸w realizacji zadania oraz uniewa偶nienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zada艅 partner贸w zostanie podana do wiadomo艣ci publicznej na stronie www.pyrzyce.pl

Termin sk艂adania (wp艂ywu) ofert - 21 czerwca 2011 roku do godz. 1200
Otwarcie ofert odb臋dzie si臋 w dniu 21 czerwca 2011 roku o godzinie 1230

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nab贸r na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkni臋tego nr 1/9.2/11. Wsparcie uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub poczt膮 pod adresem (decyduje data wp艂ywu):
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Dodatkowe informacje na temat konkursu mo偶na uzyska膰 telefonicznie pod numerem (091) 570 07 57 wew. 206.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-15 10:21:11
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-15 10:21:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2184licznik odwiedzin: 13004393